Pronájem bytu (senioři)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Trvalý pobyt na území MČ Praha 2 minimálně po dobu 20 let u žadatele či druhého člena domácnosti.
 • Žadatel musí být občanem EU.
 • Žadatel i případný druhý člen domácnosti musí ke dni podání žádosti dosáhnout věku starobního důchodce na území ČR.
 • Doložení prohlášení žadatele (a druhého člena domácnosti, jde-li o žadatelskou dvojici), že není vlastníkem ani spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, ani nemá právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu, vyjma případů, kdy toto vlastnické nebo jiné právo není způsobilé uspokojit bytovou potřebu žadatele. 
 • Žadatel a případný druhý člen domácnosti doloží výši čistých příjmů, která nesmí u žádného z nich přesáhnout 1,1násobek průměrného důchodu  na území hl. města Prahy. Do celkové výše příjmů se nezapočítávají dávky sociálních systémů spojené s bydlením (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení). Dále se do celkové výše příjmů nezapočítává přivýdělek nepřesahující částku 10.000,- Kč měsíčně.
 • Doložená výše čistých příjmů obou členů domácnosti nesmí v součtu přesáhnout 1,6násobek průměrného důchodu na území hl. města Prahy.
 • Doložení dokumentů prokazujících užívací právo ke stávajícímu obydlí žadatele (nájemní či podnájemní smlouva, evidenční list, pokud jím nájemce disponuje, atp.).
 • Doložení dokumentů prokazujících řádné plnění povinností ve vztahu ke stávajícímu obydlí žadatele (potvrzení pronajímatele o řádných úhradách nájemného, výpis z účtu prokazující řádné placení plateb za užívání stávajícího obydlí atp.).

Podrobnější informace v Pravidlech pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2:

Postup

 • Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři.
 • Součástí žádosti jsou rovněž přílohy (jejich seznam je na formuláři uveden): důchodový výměr (příp. důchodové výměry), potvrzení o výši příjmů, čestné prohlášení, dokumenty vztahující se ke stávajícímu obydlí a platbám za ně.
 • Bytové oddělení doručenou žádost o byt zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění. Pokud žadatel ve lhůtě 15 dnů dokumenty nedoplní, bude o odmítnutí žádosti informován pověřeným zástupcem MČ Praha 2 pro oblast bytovou.
 • Pokud nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žádost postoupena k projednání bytové komisi RMČ, která kladná doporučení postoupí bytovému oddělení ÚMČ, záporná a nerozhodnutá k projednání RMČ.
 • Bytové oddělení vyhledá schválenému žadateli vhodný byt (možné jsou maximálně tři nabídky, které v rámci možností odpovídají požadavkům žadatele a jsou rovněž přiměřené jeho zdravotnímu stavu). Při odmítnutí třetího nabídnutého bytu bude žadatel vyřazen z evidence schválených žadatelů o nájem bytu. O vyřazení rozhodne pověřený zástupce MČ Praha 2. Opakované podání žádosti je v tomto případě možné nejdříve po uplynutí 3 let ode dne vyřazení žádosti z evidence.  
 • Jestliže bude nabízený byt žadateli vyhovovat, rozhodne RMČ Praha 2 o uzavření nájemní smlouvy k bytu.

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor majetku a investic – oddělení bytové

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 5. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7:30–12:00, 13:00–16:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu sociálních obecních bytů vyřizuje

Blanka Machová, 5. poschodí – místnost č. 524
tel.: 236 044 350
e-mail: blanka.machova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)