Pronájem bytu (senioři)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Uchazeč i případný druhý člen domácnosti musí ke dni podání žádosti dosáhnout věku starobního důchodce na území ČR
 • Uchazeč i případný druhý člen domácnosti doloží výši příjmů, ta nesmí u žádného z nich přesáhnout výši 1,1 násobku průměrného důchodu na území hl. města Prahy, přičemž do celkové výše příjmů se nezapočítávají dávky sociálních systémů spojené s bydlením, tj. příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, dále se do příjmů nezapočítává přivýdělek nepřesahující částku 8000 Kč měsíčně (tento bod se nevztahuje na žadatele, kteří již při posuzování nové žádosti dovrší věku 75 let a žijí osaměle, popřípadě s příslušníkem domácnosti, který již dovršil rovněž tohoto věku)
 • Doložená výše příjmů obou členů domácnosti nesmí v součtu přesáhnout 1,6 násobek průměrného důchodu na území hl. města Prahy (tento bod se nevztahuje na žadatele, kteří již při posuzování nové žádosti dovrší věku 75 let a žijí osaměle, popřípadě s příslušníkem domácnosti, který již dovršil rovněž tohoto věku)
 • Trvalý pobyt na území MČ Praha 2 minimálně po dobu 20 let u jednoho z uchazečů
 • Doložení prohlášení uchazeče (a druhého člena domácnosti, jde-li o žadatelskou dvojici), že není vlastníkem ani spoluvlastníkem jiného objektu určeného k bydlení. Dále předloží majetkové přiznání – čestné prohlášení o vlastnictví movitého a nemovitého majetku
 • Doložení platné nájemní smlouvy či jiného dokladu (např. dekret. rozhodnutí, pravomocný rozsudek soudu), prokazující existenci nájemního práva k bytu na území MČ Praha 2, jehož je v době podání žádosti nájemcem, včetně vyjádření pronajímatele o tom, že nájem dosud trvá
 • Doložení evidenčního listu stávajícího bytu (nesmí být starší 3 měsíců) a vyjádření pronajímatele o vypořádání všech pohledávek, eventuálně o dlužných částkách. Pokud není evidenční list vystaven, neboť údaje jsou uvedeny v nájemní smlouvě, uvede uchazeč příslušné údaje přímo do formuláře žádosti

Podrobnější informace v Pravidlech pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2:

Postup

 • Uchazeč vyplní žádost o byt pro seniory na předepsaném formuláři včetně dalších potřebných dokumentů (jejichž seznam je uveden také v žádosti) a podá na centrální podatelnu
 • Bytové oddělení žádost zkontroluje a pokud nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění (ve lhůtě do 15 dnů)
 • Pokud žadatel ve lhůtě 15 dnů dokumenty nedoplní nebo nesplní vstupní kritéria, bude o odmítnutí žádosti informován pověřeným zástupcem MČ Praha 2 pro oblast bytovou
 • Pokud nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, postoupí bytové oddělení žádost k projednání bytové komisi RMČ, která kladná doporučení postoupí zpět bytovému oddělení, záporná a nerozhodnutá k projednání RMČ
 • Bytové oddělení vyhledá schválenému uchazeči vhodný byt (možné jsou maximálně tři nabídky, které v rámci možností odpovídají požadavkům žadatele a jsou rovněž přiměřené jeho zdravotnímu stavu)
 • Jestliže žadatel odmítne všechny tři nabídnuté byty, bude vyřazen z evidence schválených uchazečů o nájem bytu (o vyřazení rozhodne pověřený zástupce MČ Praha 2, přičemž opakované podání žádosti je v tomto případě možné nejdříve po uplynutí 3 let ode dne vyřazení z evidence)
 • Jestliže občan přijme nabídku jednoho z nabízených bytů, RMČ Praha 2 rozhodne o uzavření nájemní smlouvy k bytu se statutem „byt pro seniory“

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor majetku a investic – oddělení bytové

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 5. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7:30–12:00, 13:00–16:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu sociálních obecních bytů vyřizuje

Blanka Machová, 5. poschodí – místnost č. 524
tel.: 236 044 350
e-mail: blanka.machova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)