Souhlas k vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Zdůvodnění žádosti
 • Doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu k pozemkům
 • Způsob vynětí a údaje o odnímaném pozemku a důvody pro vynětí
 • Doložení všech příloh:
  • údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence (nesmí být starší více než 6 měsíců)
  • vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí (nesmí být starší více než 6 měsíců)
  • výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví (vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhláška č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška)
  • plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy
  • předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití
  •  vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  • výsledky pedologického průzkumu
  • údaje o odvodnění a závlahách
  • údaje o protierozních opatřeních
  • zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany
  • informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem
  • vyjádření podle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí

Postup

 • Občan předloží žádost a další potřebné dokumenty na oddělení ochrany životního prostředí nebo centrální podatelně
 • Oddělení ochrany životního prostředí v případě schválení žádosti vydá souhlas k vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (do 30 dnů od podání žádosti)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor životního prostředí – oddělení ochrany životního prostředí

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 4. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7:30–12:00, 13:00–16:00
pá 7:30–13:30

tel.: 236 044 269
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Oddělení ochrany životního prostředí

Bc. Július Molnár, 4. poschodí – místnost č. 425
tel.: 236 044 269
e-mail: julius.molnar@praha2.cz
www.praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)