Souhlas dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), v platném znění

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona
 • plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedení rozsahu úkonů
 • situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí
 • kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením místa stavy, zařízení nebo činnosti
 • dokumentace zamýšlené stavby
 • stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, včetně ověření orientační polohy místa činnosti v souřadnicích X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK
 • vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru
 • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g vodního zákona, pokud vodoprávní úřad předložení tohoto vyjádření žadateli uložil
 • výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů
 • (+ vyjádření oddělení dopravy, odboru dopravy a územního rozvoje)

Postup

 • žadatel předloží žádost a další potřebné dokumenty na oddělení ochrany životního prostředí přes centrální podatelnu, buď elektronicky (tj. datovou zprávou), poštou nebo osobně
 • oddělení ochrany životního prostředí v případě úplnosti nezbytných podkladů vydá jako vodoprávní úřad do 30 dnů od dne podání žádosti souhlas formou závazného stanoviska nebo rozhodnutí dle § 17 vodního zákona

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor životního prostředí – oddělení ochrany životního prostředí

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 5. poschodí – místnost č. 521

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7.30–12:00, 13:00–16:00
pá 7:30–13:00

tel.: 236 044 200
e-mail: infolinka@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu vyřizuje:

Ing. Jana Maratová, 4. poschodí – místnost 426
tel.: 236 044 208
e-mail: jana.maratova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)