Změny v evidenci zemědělského podnikatele a vyřazení a vyřazení z evidence

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje
Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

Fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu – zemědělský podnikatel má povinnost

 • oznámit změny údajů zapisovaných údajů do evidence zemědělského podnikatele a to do 15 dnů ode dne kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců.
 • bez zbytečného odkladu oznámit přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení.
 • pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v žádosti uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby doručeno.
 • Podnikatel požádal o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Postup

 • Pokud žádáte o zápis do evidence zemědělského podnikatele prostřednictvím zmocněnce, u plné moci udělené k určitému úkonu (k zápisu do evidence zemědělského podnikatele a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen, ale u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen. Při elektronickém podání (do datové schránky) musíte přiložit autorizovanou konverzi plné moci
 • Doklad o zaplacení správního poplatku, a to ve výši 500,- Kč za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci
 • Doklad o zaplacení správního poplatku, a to ve výši 100,- Kč za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele
 • Požádat o vyřazení a zápis změn do evidence zemědělského podnikatele můžete na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působnosti
 • O vyřazení nebo o oznámených změnách provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor živnostenský

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Oddělení registrace

přízemí – hala 023
tel.: 236 044 148

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30
út, čt    07:30 – 12:00 12:00 – 16:00 na objednání

Vedoucí oddělení

Ing. Petr Přikryl
přízemí kancelář č. 012
tel.: 236 044 151
e-mail: petr.prikryl@praha2.cz

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost.

Oddělení kontroly

Vedoucí oddělení kontroly

Bc. Lukáš Doležal
2. patro, kancelář č. 232
tel.: 234 044 140
e-mail: lukas.dolezal@praha2.cz

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30

 

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)