Změna odpovědného zástupce - ukončení a ustanovení nového odpovědného zástupce

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje
Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu. Je pouze na podnikateli a odpovědném zástupci, jak se mezi sebou smluvně domluví, jak bude případně podnikatel postupovat vůči odpovědnému zástupci při nedodržování živnostenskoprávních předpisů, tudíž odpovědný zástupce odpovídá podnikateli, ale navenek vůči třetím osobám odpovídá za provozování živnosti podnikatel. Počet živností, pro jejichž provozování je odpovědný zástupce ustanoven není omezen, ale nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele
 • Odpovědný zástupce musí splňovat stejně jako podnikatel všeobecné podmínky (bezúhonnost, plná svéprávnost) a zvláštní podmínky (odbornou způsobilost) provozování živnosti
 • Osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže být po dobu trvání tohoto zákazu odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá. Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona (např. na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy), a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby
 • Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem
 • Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li provozování živnosti pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno.

Postup

 • Pokud oznamujete ustanovení, změnu odpovědného zástupce prostřednictvím zmocněnce, u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen, ale u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen. Při elektronickém podání (do datové schránky) musíte přiložit autorizovanou konverzi plné moci
 • Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou
 • žádost o změnu odpovědného zástupce podnikatel předloží ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce. K ustanovení nového odpovědného zástupce podnikatel předloží:
  • Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.
  • Doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce – výpis z rejstříku trestů, pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musíte, ale rejstřík trestů si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusí předkládat.
  • Odbornou způsobilost odpovědného zástupce pro živnosti koncesované prokazujete doklady uvedenými v příloze 3 k živnostenskému zákonu
  • U elektronického podání (datovou schránkou) musíte doklady přiložit včetně jejich autorizované konverze.
 • Za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost je stanoven správní poplatek, a to ve výši 500,- Kč. Poplatek zaplatíte na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 přímo na přepážce při podání žádosti. Při elektronickém podání Vás po doručení žádosti o koncesi bude kontaktovat pracovník živnostenského úřadu se sdělením čísla účtu a variabilního symbolu pro zaplacení správního poplatku.
 • Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací (řemeslnou a vázanou) i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. K ustanovení nového odpovědného zástupce podnikatel předloží:
  • Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.
  • Doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce – výpis z rejstříku trestů, pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musíte, ale rejstřík trestů si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusí předkládat.
  • Odbornou způsobilost odpovědného zástupce pro živnosti vázané prokazujete doklady uvedenými v příloze 2 k živnostenskému zákonu a pro živnosti řemeslné prokazujete doklady uvedenými v § 21 živnostenského zákona a je možné je nahradit doklady uvedenými v § 22 téhož zákona.
  • U elektronického podání (datovou schránkou) musíte doklady přiložit včetně jejich autorizované konverze.
 • Správní poplatek za oznámení změny odpovědného zástupce – ustanovení odpovědného zástupce pro živnosti ohlašovací není stanoven.
 • Ukončení a ustanovení nového odpovědného zástupce živnostenský úřad zapisuje do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá Vyrozumění o zápisu

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
 • Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor živnostenský

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Oddělení registrace

přízemí – hala 023
tel.: 236 044 148

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30
út, čt    07:30 – 12:00 12:00 – 16:00 na objednání

Vedoucí oddělení

Ing. Petr Přikryl
přízemí kancelář č. 012
tel.: 236 044 151
e-mail: petr.prikryl@praha2.cz

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost.

Oddělení kontroly

Vedoucí oddělení kontroly

Bc. Lukáš Doležal
2. patro, kancelář č. 232
tel.: 234 044 140
e-mail: lukas.dolezal@praha2.cz

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30

 

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)