Žádost o koncesi právnická osoba

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje
Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

Právnická osoba k žádosti o koncesi připojí

 • Pokud žádáte o koncesi prostřednictvím zmocněnce, u plné moci udělené k určitému úkonu (k žádosti o koncesi a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen, ale u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen. Při elektronickém podání (do datové schránky) musíte přiložit autorizovanou konverzi plné moci
 • Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena. Doklad o tom, že podnikatel právnická osoba byla zřízena nebo založena musí předložit podnikatel, který nebyl ještě zapsán do obchodního nebo obdobného rejstříku.
 • Doklad prokazující právní důvod k užívání prostor, do nichž umístila sídlo. Právní důvod k užívání prostor sídla musí předložit podnikatel právnická osoba, která nebyla ještě zapsaná do obchodního nebo obdobného rejstříku, k doložení právního důvodu pro užívání prostor adresy sídla postačí předložit k žádosti souhlas majitele bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí. Pokud se na Vás vztahuje povinnost prokázat právní důvod k užívání prostor, musíte u elektronického podání do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi
 • Doklady prokazující ustanovení odpovědného zástupce, a to prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen. Doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce – výpis z rejstříku trestů, pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost splňovat musíte, ale rejstřík trestů si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat. Odbornou způsobilost odpovědného zástupce pro živnosti koncesované prokazujete doklady uvedenými v příloze 3 k živnostenskému zákonu. U elektronického podání (datovou schránkou) musíte doklady přiložit včetně jejich autorizované konverze
 • Doklad o zaplacení správního poplatku, a to ve výši 1 000,- Kč – za vstup do podnikání – bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností, nebo ve výši 500,- Kč při odhlášení další živnosti – bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností. Správní poplatek na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 2 zaplatíte přímo na přepážce při podání žádosti o koncesi. Při elektronickém podání Vás po doručení žádosti o koncesi bude kontaktovat pracovník živnostenského úřadu se sdělením čísla účtu a variabilního symbolu pro zaplacení správního poplatku.
 • Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

Podrobnější informace lze nalézt v Průvodci živnostenským podnikáním

Postup

 • Zjistí-li živnostenský úřad, že nejsou splněny náležitosti žádosti o koncesi, vyzve žadatele k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění a současně může řízení přerušit. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na základě žádosti žadatele lhůtu i opakovaně prodloužit. Odstraní-li žadatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí projednání žádosti a vydá rozhodnutí o udělení koncese, po nabytí právní moci rozhodnutí vydá živnostenský úřad výpis z živnostenského rejstříku. Neodstraní-li žadatel závady, živnostenský úřad řízení zastaví
 • Nesplňuje-li žadatel všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti, nebo pokud trvá překážka provozování živnosti nebo nesouhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy, živnostenský úřad žádost o koncesi zamítne. Nedoloží-li zahraniční osoba, které byl vydán výpis pro účely řízení o povolení k pobytu, doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu na území ČR, má se za to, že nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, Živnostenský úřad tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku
 • Stejně tomu tak bude i v případě, že uvedená osoba nedoložila doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení výpisu. Živnostenský úřad z předložených dokladů uvedených v § 46 odst. 7 živnostenského zákona (např. dokladu prokazujícího právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba své sídlo) vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku. V budoucnu pak není podnikatel povinen doklady uložené v živnostenském rejstříku opětovně při ohlášení živnosti, podání žádosti o koncesi nebo oznámení změny svých údajů dokládat, pokud skutečnosti, které doklady osvědčují, zůstaly beze změny.

Formuláře

Formuláře umožňují vytvořit podání, které podnikatel musí učinit před vstupem do podnikání nebo během podnikání na živnostenském úřadě, příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně nebo ve vztahu k finančnímu úřadu a hlášení úřadům práce. Jedná se o ohlášení živnosti, žádost o koncesi, oznámení změn údajů, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění.

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
 • Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor živnostenský

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Oddělení registrace

přízemí – hala 023
tel.: 236 044 148

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30
út, čt    07:30 – 12:00 12:00 – 16:00 na objednání

Vedoucí oddělení

Ing. Petr Přikryl
přízemí kancelář č. 012
tel.: 236 044 151
e-mail: petr.prikryl@praha2.cz

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost.

Oddělení kontroly

Vedoucí oddělení kontroly

Bc. Lukáš Doležal
2. patro, kancelář č. 232
tel.: 234 044 141
e-mail: lukas.dolezal@praha2.cz

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30

 

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)