Přišla živnostenská kontrola

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Zjistěte si stav přepážek

Živnostenská kontrola

Živnostenská kontrola podnikatele je proces, kterým správní orgán – v tomto případě živnostenský úřad zjišťuje, zda a jak jsou plněni povinnosti stanovené zákonem ze strany podnikatele svěřené právními předpisy do dozorové působnosti živnostenskému úřadu, přičemž postup upravuje zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád, v platném znění (dále jen „kontrolní řád“).

Zahájení kontroly:

Kontrolní orgán zahajuje kontrolu z moci úřední a to:

 • předložením pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen „povinná osoba“), jež je přítomna na místě kontroly. Je-li kontrola zahájena bez přítomnosti kontrolované osoby, informuje kontrolující kontrolovanou osobu o zahájení kontroly dodatečně.
 • doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě, součástí oznámení musí být pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolujících, nebo
 • první z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě, jež je přítomna na místě kontroly, pokud je provedení takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly třeba. Je-li kontrola zahájena bez přítomnosti kontrolované osoby, informuje kontrolující kontrolovanou osobu o zahájení kontroly dodatečně.

 Pověření ke kontrole formu písemného pověření k jednotlivé kontrole, nebo průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis

Kontrolující – kontrolní pracovník živnostenského úřadu je při výkonu živnostenské kontroly oprávněn:

Mezi práva kontrolujícího patří zejména možnost přizvat k účasti na kontrole v zájmu dosažení jejího účelu fyzickou osobu (např. znalec, tlumočník, vstupovat na pozemky, do staveb a jiných prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly dále oprávněn

 • požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly,
 • provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky,
 • požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen „podklady“); v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat originální podklady,
 • pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy,
 • v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou,
 • vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k výkonu kontroly.

Kontrolující v průběhu kontroly za účelem řádného výkonu kontroly a dosažení jejího účelu při současné ochraně práv třetích osob má kontrolují taktéž stanoveny povinnosti a to:

 • zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady,
 • šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby,
 • předložit kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole, a požádá-li o to kontrolovaná osoba nebo povinná osoba, též další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,
 • vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich zajištění, neprodleně je vrátit,
 • umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly,
 • vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě.

Přestože z předcházejících odstavců vyplývají práva a povinnosti kontrolující osoby kontrolní řád za účelem zajištění řádného výkonu kontroly a ochrany oprávněných zájmů a zachování potřebné právní jistoty kontrolované osoby stanovuje práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby a to:

 • požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,
 • namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby,
 • seznámit se s obsahem protokolu o kontrole,
 • podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole
 • kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá
 • při kontrole může být i účastna povinná osoba (např. v provozovně prodavačka), která je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby

Protokol

O kontrole se vyhotovuje protokol do 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů (náležitosti protokolu jsou uvedeny v § 12 kontrolního řádu).

Ukončení kontroly

Při skončení kontroly živnostenský úřad vyhotoví do 30 (60) dnů od posledního kontrolního úkonu písemný protokol, jehož účelem je zachytit průběh kontroly a popsat, jaké skutečnosti byly kontrolou zjištěny = kontrolní zjištění s uvedením jednotlivých druhů případných nesplněných povinností nebo chybně splněných povinností (porušení právní povinnosti).

Námitky

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu, není-li stanovena v protokolu lhůta delší. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním (§ 13 kontrolního řádu).

Kontrola je ukončena

 • marným uplynutím lhůty pro podání námitek
 • kontrolovaná osoba se práva podat námitky výslovně vzdá
 • dnem vyřízení námitek samotnými kontrolujícími osobami nebo dnem předání námitek k vyřízení správnímu orgánu (nadřízené osobě).

Jestliže živnostenský úřad zjistí porušení, následuje ukládání správních trestů

Zjistí-li živnostenský úřad porušení povinností právních předpisů podnikatelem, a tím spáchání přestupku, postupuje v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zpravidla je ukládán správní trest – pokuta.

Pokutu lze uložit

 • příkazem na místě, stanoví-li tak zákon, a pokud obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku, kdy obviněný obdrží příkazový blok. Podpisem příkazového bloku obviněným se příkaz na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím (tzn. nelze se proti němu odvolat),
 • ve správním řízení, kdy obviněný obdrží rozhodnutí o vinně a uložení pokuty
 • správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem, proti příkazu může podat účastník řízení do 8 dnů ode dne oznámení příkazu odpor, odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal, v takovém případě se příkaz ruší a řízení pokračuje, správní orgán může o přestupku vést správní řízení, zahájení řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi, k projednání věci může správní orgán nařídit ústní jednání. Před vydáním rozhodnutí má účastník řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Proti rozhodnutí může účastník řízení podat v zákonné lhůtě (tj. do 15-ti dnů od jeho oznámení) odvolání. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Neshledá-li správní orgán podmínky pro výše uvedený postup, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu, v tomto případě odboru živnostenskému a občanskosprávnímu, Magistrátu hlavního města Prahy, do 30 dnů ode dne doručení odvolání.

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
 • Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor živnostenský

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Oddělení registrace

přízemí – hala 023
tel.: 236 044 148

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30
út, čt    07:30 – 12:00 12:00 – 16:00 na objednání

Vedoucí oddělení

Ing. Petr Přikryl
přízemí kancelář č. 012
tel.: 236 044 151
e-mail: petr.prikryl@praha2.cz

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost.

Oddělení kontroly

Vedoucí oddělení kontroly

Bc. Lukáš Doležal
2. patro, kancelář č. 232
tel.: 234 044 140
e-mail: lukas.dolezal@praha2.cz

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30

 

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)