Přerušení a pokračování provozování živnosti

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje
Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

Pokud jako podnikatel svou podnikatelskou činnost nechcete zrušit, ale pouze na určité období přerušit, můžete živnostenskému úřadu oznámit přerušení provozování živnosti. Přerušení provozování živnosti může podnikatel živnostenskému úřadu oznámit bez udání důvodu. Podnikatel má právo nikoliv, však povinnost tzn., že je pouze na podnikateli, zda přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu oznámí. Pokud podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, nemusí po dobu přerušení plnit některé povinnosti dané podnikateli živnostenským zákonem např.:

 • nemusí splňovat podmínku odborné nebo jiné způsobilosti vyžadované zákonem (nemusí mít ustanoveného odpovědného zástupce, pokud byl ustanoven)
 • není povinen označit živnostenským zákonem stanovenými údaji objekt, do kterého umístil sídlo
 • nemusí zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů, dále provozovna nemusí být označena provozní dobou, nemusí mít osobu odpovědnou za činnost provozovny (předpokladem je, že po dobu přerušení provozování živnosti budou provozovny uzavřeny)
 • u koncesované živnosti „Silniční motorová vozidla“ provozovanou velkými vozidly nemusí splňovat finanční způsobilost

Postup

 • Pokud oznamujete přerušení nebo pokračování provozování živnosti prostřednictvím zmocněnce, u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen, ale u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen. Při elektronickém podání (do datové schránky) musíte přiložit autorizovanou konverzi plné moci
 • Doba přerušení provozování živnosti není omezena, ale vždy musí být uvedeno konkrétní datum zahájení a ukončení přerušení provozování živnosti
  • Provozování živnosti může být přerušeno nejdříve dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení
  • Přerušení provozování živnosti končí dnem, který je uveden v oznámení o přerušení provozování živnosti
  • Podnikatel, který má vydané živnostenské oprávnění, které je časově omezeno (zahraniční fyzické osoby, jejichž živnostenské oprávnění je ze zákona omezeno na dobu povoleného pobytu) může požádat o přerušení provozování živnosti nejdéle do data, do kterého má živnostenské oprávnění platné (omezeno)
 • Podnikatel, který chce opětovně zahájit svou podnikatelskou činnost před uplynutím doby, na kterou provozování živnosti přerušil, musí předem živnostenskému úřadu oznámit pokračování v provozování živnosti
  • pokračovat v provozování živnosti je možné nejdříve ode dne doručení oznámení živnostenskému úřadu, nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení
 • Správní poplatek za oznámení přerušení a pokračování provozování živnosti není stanoven
 • Přerušení provozování a pokračování v provozování živnosti živnostenský úřad zapisuje do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá Vyrozumění o zápisu přerušení (pokračování) v provozování živnosti

Formuláře

Formuláře umožňují vytvořit podání, které podnikatel musí učinit před vstupem do podnikání nebo během podnikání na živnostenském úřadě, příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně nebo ve vztahu k finančnímu úřadu a hlášení úřadům práce. Jedná se o ohlášení živnosti, žádost o koncesi, oznámení změn údajů, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění.

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
 • Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor živnostenský

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Oddělení registrace

přízemí – hala 023
tel.: 236 044 148

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30
út, čt    07:30 – 12:00 12:00 – 16:00 na objednání

Vedoucí oddělení

Ing. Petr Přikryl
přízemí kancelář č. 012
tel.: 236 044 151
e-mail: petr.prikryl@praha2.cz

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost.

Oddělení kontroly

Vedoucí oddělení kontroly

Bc. Lukáš Doležal
2. patro, kancelář č. 232
tel.: 234 044 141
e-mail: lukas.dolezal@praha2.cz

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30

 

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)