Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje
Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována, za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna

Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce

Povinnost provozovnu zřídit zákon podnikateli neukládá. V případě, že si provozovnu zřídíte, tedy pokud živnost provozujete v provozovně, vztahují se na Vás následující oznamovací a označovací povinnosti

 • Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu (to neplatí pro automaty a mobilní provozovny)
 • Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo adresu sídla správního orgánu, to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách
 • Správní poplatek za oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně není stanoven.

Označení provozoven

 • Všechny provozovny musí být trvale a zvenčí viditelně označeny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO). Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby
 • Provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označeny:
  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů
  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování
 • Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

Postup

 • Živnostenský úřad po obdržení oznámení přidělí provozovně Identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob, nebylo-li již přiděleno a provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o zápisu vyrozumí podnikatele.

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor živnostenský

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Oddělení registrace

přízemí – hala 023
tel.: 236 044 148

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30
út, čt    07:30 – 12:00 12:00 – 16:00 na objednání

Vedoucí oddělení

Ing. Petr Přikryl
přízemí kancelář č. 012
tel.: 236 044 151
e-mail: petr.prikryl@praha2.cz

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost.

Oddělení kontroly

Vedoucí oddělení kontroly

Bc. Lukáš Doležal
2. patro, kancelář č. 232
tel.: 234 044 140
e-mail: lukas.dolezal@praha2.cz

Úřední hodiny:

po, st   08:00–17:30

 

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)