Změna v užívání stavby

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Formulář oznámení změny v užívání stavby dle přílohy č. 14 k vyhl. č. 503/2006 Sb., včetně příloh – mj. dokumemtace a závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, prováděním stavby dotčeny
 • Doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě anebo prokázání práva změnit užívání stavby (pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem). Není-li žadatel vlastníkem stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti dokláda souhlas společenství vlastníků nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.
 • Plná moc v případě zastupování stavebníka (není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu).
 • Situační výkres s vyznačenými souhlasy osob, které mají vlastnická práva.
 • Uhrazení správního poplatku (dle zákona o správních poplatcích – položky 18)

Postup

 • Občan předloží formulář oznámení změny v užívání stavby a další potřebné dokumenty na odboru výstavby nebo centrální podatelně
 • Občan uhradí poplatek v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 2, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou
 • Odbor výstavby žádost prohlédne a pokud byly předloženy všechny náležitosti dle zákona, vydá do 30 dnů souhlas se změnou v užívání stavby. Pokud je podání neúplné, rozhodne Odbor výstavby usnesením, že věc projedná v řízení a případně si vyžádá doplnění, než ve věci rozhodne.
 • Občan si vyzvedne souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru případně rozhodnutí na odboru výstavby nebo mu bude zaslán poštou.

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 4. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí odboru výstavby

Ing. Irena Vychopeňová, 4. poschodí – místnost č. 410a
tel.: 236 044 270
e-mail: irena.vychopenova@praha2.cz

Vedoucí oddělení územního rozhodování

Ing. Michaela Hrušková, 4. poschodí – místnost č. 407
tel.: 236 044 260
e-mail: michaela.hruskova@praha2.cz

Vedoucí oddělení stavebního

Ing. Pavel Jelínek, 4. poschodí – místnost č. 408
tel.: 236 044 205
e-mail: pavel.jelinek@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)