Vydání územního souhlasu

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Oznámení záměru
 • Doklad prokazující vlastnické právo žadatele (tento doklad se připojuje, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem). Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby
 • Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem (musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace nebo projektové dokumentace)
 • Plná moc v případě zastupování (není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu)
 • Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se stavba či změna stavby umisťuje
 • Souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn (souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu)
 • Celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí
 • Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho charakteru, zejména půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů u budov (popis záměru musí vždy splňovat podmínky ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury)
 • Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (sdělení příslušného úřadu, že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení)
 • Závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení záměru nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená na situačním výkresu
 • U výrobků, které plní funkci stavby, doklad podle zvláštního právního předpisu prokazujícího shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, nebo technickou dokumentaci výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby
 • Uhrazení správního poplatku (dle zákona o správních poplatcích – položka 17)

Postup

 • Občan předloží oznámení záměru a další potřebné dokumenty na odboru výstavby nebo centrální podatelně
 • Občan uhradí poplatek v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 2, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou
 • Odbor výstavby oznámení prohlédne a pokud nebyly předloženy všechny náležitosti dle zákona, vyžádá si jejich doplnění (obvykle do 30 dnů od podání žádosti). Dojde-li odbor výstavby k závěru, že oznámení nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu, rozhodne usnesením o provedení územního řízení
 • Odbor výstavby oznámení přijme a vydá územní souhlas (obvykle do 30 dnů od podání žádosti)
 • Občan si vyzvedne územní souhlas na odboru výstavby nebo mu bude zaslán poštou

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 4. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí odboru výstavby

Ing. Irena Vychopeňová, 4. poschodí – místnost č. 410a
tel.: 236 044 270
e-mail: irena.vychopenova@praha2.cz

Vedoucí oddělení územního rozhodování

Ing. Michaela Hrušková, 4. poschodí – místnost č. 407
tel.: 236 044 260
e-mail: michaela.hruskova@praha2.cz

Vedoucí oddělení stavebního

Ing. Pavel Jelínek, 4. poschodí – místnost č. 408
tel.: 236 044 205
e-mail: pavel.jelinek@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)