Vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • Doklad prokazující vlastnické právo žadatele (tento doklad se připojuje, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem). Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby
 • Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem (musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace nebo projektové dokumentace)
 • Plná moc v případě zastupování (není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu)
 • Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, ve kterých bude provedena změna užívání
 • Seznam a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. V případě řízení s velkým počtem účastníků (tj. s více než 30 účastníky) se tyto osoby identifikují pouze označením pozemků a staveb dotčených vlivem záměru evidovaných v katastru nemovitostí
 • Celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadované změny vlivu užívání stavby, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb
 • U liniových staveb delších než 1000 m a u staveb zvlášť rozsáhlých zákres stavby na mapovém podkladě v měřítku 1:10 000 až 1:50 000
 • Dokumentace podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jejíž součástí jsou:
  • závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, změnou vlivu užívání stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, čísla jednacího a data vydání
  • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě vyznačená na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, čísla jednacího a data vydání
  • Smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouva, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • Stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, bylo-li vydáno v případě, že se jedná o změnu v užívání stavby, která má vliv na životní prostředí
 • Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti → Sdělení příslušného úřadu, že změna v užívání stavby, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení; závěr zjišťovacího řízení, že změna v užívání stavby nemůže mít významný vliv na životní prostředí, v případě, že se jedná o změnu v užívání stavby, která vyvolá nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
 • Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (bude-li posouzení probíhat v rámci územního řízení)
 • Uhrazení správního poplatku za vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (dle zákona o správních poplatcích – položka 17)

Postup

 • Občan předloží žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území a další potřebné dokumenty na odboru výstavby nebo centrální podatelně
 • Občan uhradí poplatek v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 2, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou
 • Odbor výstavby řízení přeruší, pokud nebyly předloženy všechny náležitosti dle zákona a vyžádá si jejich doplnění (obvykle do 30 dnů od podání žádosti)
 • Odbor výstavby žádost přijme a vydá rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (obvykle do 60–90 dnů od podání žádosti)
 • Občan si vyzvedne rozhodnutí na odboru výstavby nebo mu bude zasláno poštou

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Formuláře

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 4. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí odboru výstavby

Ing. Irena Vychopeňová, 4. poschodí – místnost č. 410a
tel.: 236 044 270
e-mail: irena.vychopenova@praha2.cz

Vedoucí oddělení územního rozhodování

Ing. Michaela Hrušková, 4. poschodí – místnost č. 407
tel.: 236 044 260
e-mail: michaela.hruskova@praha2.cz

Vedoucí oddělení stavebního

Ing. Pavel Jelínek, 4. poschodí – místnost č. 408
tel.: 236 044 205
e-mail: pavel.jelinek@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)