Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 • Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo smlouva nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem)
 • Plná moc v případě zastupování (není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu)
 • Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, které se budou dělit nebo scelovat
 • Seznam a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. V případě řízení s velkým počtem účastníků (tj. s více než 30 účastníky) se tyto osoby identifikují pouze označením pozemků a staveb dotčených vlivem záměru evidovaných v katastru nemovitostí
 • Celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného dělení nebo scelování pozemků s vyznačením přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům
 • Údaje prokazující soulad dělení nebo scelení pozemků s platnou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování
 • Závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci, s uvedením příslušného orgánu, čísla jednacího a data vydání
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení
 • Uhrazení správního poplatku za vydání povolení s dělením nebo scelením pozemků

Postup

 • Občan předloží žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a další potřebné dokumenty na odboru výstavby nebo centrální podatelně
 • Občan uhradí poplatek v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 2, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou
 • Odbor výstavby žádost prohlédne a pokud nebyly předloženy všechny náležitosti dle zákona, vyžádá si jejich doplnění (obvykle do 30 dnů od podání žádosti)
 • Odbor výstavby žádost přijme a vydá rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (obvykle do 30 dnů od podání žádosti). Není-li třeba stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, odbor výstavby potvrdí tuto skutečnost sdělením, kterým současně schválí navrhovaný záměr
 • Občan si vyzvedne povolení na odboru výstavby nebo mu bude zasláno poštou

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 4. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí odboru výstavby

Ing. Irena Vychopeňová, 4. poschodí – místnost č. 410a
tel.: 236 044 270
e-mail: irena.vychopenova@praha2.cz

Vedoucí oddělení územního rozhodování

Ing. Michaela Hrušková, 4. poschodí – místnost č. 407
tel.: 236 044 260
e-mail: michaela.hruskova@praha2.cz

Vedoucí oddělení stavebního

Ing. Pavel Jelínek, 4. poschodí – místnost č. 408
tel.: 236 044 205
e-mail: pavel.jelinek@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)