Vydání kolaudačního souhlasu

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 • Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku; doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby), včetně vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresního místa
 • Dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické nebo dopravní infrastruktury
 • Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
 • Doklady o výsledcích zkušebního provozu (pokud byl prováděn)
 • Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
 • Jiné doklady stanovené v povolení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci)
 • Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu
 • Certifikát autorizovaného inspektora (pokud byl vyhotoven)
 • Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována)
 • Uhrazení poplatku (dle zákona o správních poplatcích – položka 20)

Postup

 • Občan předloží žádost o vydání kolaudačního souhlasu a další potřebné dokumenty na odboru výstavby nebo centrální podatelně
 • Občan uhradí poplatek v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 2, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (pouze v některých případech)
 •  Odbor výstavby žádost přijme a stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní žadatel předloží (do 15 dnů ode dne doručení žádosti)
 • Úředníci odboru výstavby provedou závěrečnou kontrolní prohlídku stavby (do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu)
 • Odbor výstavby, dojde-li k závěru, že žádost není úplná nebo nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, rozhodne usnesením o provedení kolaudačního řízení. Vyžaduje-li to zjištění při kontrolní prohlídce, vyzve občana ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě. Nezjedná-li občan nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě, odbor výstavby žádost o kolaudační rozhodnutí zamítne
 • Odbor výstavby, pokud nejsou při závěrečné kontrolní prohlídce zjištěny nedostatky, vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky)
 • Občan si vyzvedne kolaudační souhlas na odboru výstavby nebo mu bude zaslán poštou

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 4. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí odboru výstavby

Ing. Irena Vychopeňová, 4. poschodí – místnost č. 410a
tel.: 236 044 270
e-mail: irena.vychopenova@praha2.cz

Vedoucí oddělení územního rozhodování

Ing. Michaela Hrušková, 4. poschodí – místnost č. 407
tel.: 236 044 260
e-mail: michaela.hruskova@praha2.cz

Vedoucí oddělení stavebního

Ing. Pavel Jelínek, 4. poschodí – místnost č. 408
tel.: 236 044 205
e-mail: pavel.jelinek@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)