Žádost o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu
 • Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu, obsahující další osobní údaje žadatele, údaje o ekonomických a sociálních poměrech žadatele a osobách žijících v domácnosti žadatele
 • Doklad o státním občanství (vyžádá obecní úřad s rozšířenou působností)
 • Cizinec – doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR
 • Opis z evidence Rejstříku trestů (vyžádá obecní úřad s rozšířenou působností)
 • Cizinec – doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než tři měsíce v době od dovršení 15. roku věku do podání žádosti (doloží žadatel)
 • Zpráva o zdravotním stavu žadatele od praktického lékaře
 • Oddací list
 • Rozvodové rozsudky (v případě rozvodu)
 • Rodný list vlastního nezletilého dítěte (pokud má žadatel vlastní dítě)
 • Potvrzení o příjmech (potvrzení zaměstnavatele nebo poslední daňové přiznání)
 • Fotografie žadatelů

Postup

 • Občan předloží žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu a další potřebné dokumenty na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Žádost se podává v místě trvalého bydliště žadatele
 • Pracovnice OSPOD zapíše žádost do rejstříku osvojitelů nebo pěstounů a dojedná s občanem termín návštěvy v místě trvalého bydliště. Při této návštěvě budou zjištěny bytové podmínky a podrobná osobní a rodinná anamnéza občana
 • OSPOD zkompletuje žádost a postoupí její kopii Magistrátu hl. m. Prahy, který pozve občana k psychologickému vyšetření
 • Magistrát hl. m. Prahy následně provede posouzení žádosti a vydá správní rozhodnutí, kterým žádost buď zařadí, nebo nezařadí do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, humanitní odbor – oddělení sociálně právní ochrany dětí

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 2. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu náhradní rodinné péče vyřizuje

Bc. Zlata Schewczuková, 2 poschodí místnost č. 228
tel.: 236 044 150
email: zlatica.schewczukova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)