Přestupková řízení

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

  • Doklad totožnosti

Postup

  • Přestupek lze oznámit u Policie České republiky nebo přímo u oddělení přestupků odboru správních agend ÚMČ Praha 2, a to buď písemně, nebo při osobní návštěvě ústně do protokolu. U Policie České republiky je vhodné oznámit především fyzická napadení s následkem léčení a přestupky proti majetku, aby policie mohla posoudit, zda se nejedná o trestný čin; zajistí také aktuální ochranu postiženého či poškozeného a provede nezbytné úkony na místě, které by správní orgán později nemohl provést, včetně ohledání místa, ztotožnění zúčastněných osob a případně i jejich vyslechnutí. Pokud se nejedná o trestný čin, je policie zpravidla povinna postoupit věc odboru správních agend ÚMČ Praha 2
    k projednání v přestupkovém řízení. Vzhledem k tomu, že přestupek musí být konkrétní fyzické osobě, podnikající fyzické osobě či právnické osobě nepochybně prokázán, je vhodné, aby oznamovatel uvedl i další svědky. Také sám oznamovatel může být k projednávání věci předvolán jako svědek a může tak být konfrontován s obviněným z přestupku, který má právo být u výslechu svědka přítomen a klást mu otázky
  • Oddělení přestupků zahájí přestupkové řízení (pokud věc neprojedná ve zkráceném řízení, příkazem nebo příkazem na místě, nepostoupí jinému orgánu nebo neodloží). Přestupky se projednávají z úřední povinnosti, výjimečně je lze projednat pouze se souhlasem postižené osoby (přestupek spáchaný hrubou urážkou na cti nebo některé přestupky spáchané mezi osobami blízkými)
  • Oddělení přestupků v případě prokázání spáchání přestupku uloží obviněnému správní trest, tj. napomenutí, pokutu, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty a v některých případech zveřejnění rozhodnutí o přestupku (zveřejnění rozhodnutí o přestupku lze uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě, stanoví-li tak zákon), uloží mu povinnost nahradit náklady řízení (zpravidla 1000 Kč), případně povinnost nahradit způsobenou škodu
  • Obviněný (a v zákonem přípustných případech i ostatní účastníci řízení) mohou proti rozhodnutí podat odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím ÚMČ Praha 2 jako prvostupňového správního orgánu (ve lhůtě do 15 dnů od oznámení rozhodnutí). Odvolání proti rozhodnutí o přestupku má odkladný účinek, který není možno vyloučit

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend – oddělení přestupků

náměstí Míru 227/14, Praha 2 (pracoviště je mimo hlavní budovu Úřadu) – přestupky ze zón placeného stání

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út 7:30–12:00, 13:00–16:00

část pracoviště:

náměstí Míru 600/20, Praha 2, hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu přestupků vyřizuje

Mgr. Michael Hawryluk, pověřen vedením oddělení přestupků – kancelář č. 4107
tel.: 236 044 488
e-mail: michael.hawryluk@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)