Zrušení údaje o místu trvalého pobytu (pouze občan ČR)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Prokázání totožnosti při osobním podání žádosti (občanským průkazem, případně cestovním pasem)
 • Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu oprávněnou osobou (návrh musí obsahovat náležitosti stanovené v § 37 správního řádu) a prokázání zákonem o evidenci obyvatel stanovených skutečností spočívajících v zániku užívacího práva občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části (podrobněji přiložený formulář). Návrh nemůže podat osoba, která přestala být osobou oprávněnou (prodala nemovitost, po skončení nájemní smlouvy apod.)
 • Vlastník bytu nebo objektu nemusí předkládat výpis z katastru nemovitostí, jelikož existenci vlastnického práva si může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí (v případě, že oprávnění užívat byt nebo objekt nevyplývá z katastru nemovitostí, je třeba doklad o oprávnění užívat byt předložit, tj. typicky nájemní smlouva, podnájemní smlouva, družstevní podíl apod.)
 • Uhrazení správního poplatku za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (100 Kč za každou osobu, které má být podaným návrhem údaj o místu trvalého pobytu zrušen)
 • Doporučujeme telefonickou konzultaci před podáním návrhu
 • Upozorňujeme, že na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je možné podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pouze občanu ČR s trvalým pobytem v Praze 2, u ostatních občanů je třeba obrátit se na příslušný úřad podle místa trvalého pobytu, v případě cizích státních příslušníků je třeba obrátit se na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR

Postup

 • Ohlašovna ve správním řízení rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě dokladu, který byl padělán nebo vědomě pozměněn; byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení (z moci úřední), nebo na návrh oprávněné osoby nebo vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (bytu) a občan tento objekt neužívá. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci uvedených skutečností ohlašovně prokázat
 • Navrhovatel podá žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo podepsané zaručeným elektronickým podpisem (vhodné je osobní podání žádosti, neboť je možné bezodkladně odstranit případné vady podaného návrhu, případně návrh na místě doplnit)
 • Navrhovatel uhradí správní poplatek na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (případně bezhotovostně po sdělení platebních údajů, je-li návrh a veškeré podklady, které jej odůvodňují podán písemně nebo elektronicky)
 • U občanů, jejichž pobyt byl úředně zrušen, se místem trvalého pobytu stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občan hlášen k trvalému pobytu (následně má takový občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů, ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení jeho trvalého pobytu)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – hala 038a

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

tel.: 236 044 100, 236 044 104
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Mgr. Martin Libruška, přízemí – hala 038a
tel.: 236 044 100
e-mail: martin.libruska@praha2.cz

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)