Zprostředkování kontaktu (pouze mezi občany ČR)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

  • Prokázání totožnosti při osobním podání žádosti (občanským průkazem, případně cestovním pasem)
  • Písemná žádost občana staršího 15 let (formulář je dostupný u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel)
  • Uhrazení správního poplatku za podání žádosti o zprostředkování kontaktu (500 Kč za každou kontaktovanou osobu)
  • Upozorňujeme, že zprostředkování kontaktu je možné pouze mezi občany ČR. V případě, že jednou z osob bude cizí státní příslušník, bude taková žádost zamítnuta

Postup

  • Kontaktující osoba vyplní žádost, ve které uvede kromě svých údajů také údaje ke kontaktované osobě (čím více údajů uvede, tím větší je pravděpodobnost, že se kontaktovanou osobu podaří identifikovat a dohledat). . Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou. Podpis na žádosti musí být úředně ověřen (to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a prokáže svoji totožnost). Je-li žádost podána elektronicky, musí být elektronicky podepsána a je-li podána prostřednictvím datové schránky, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu
  • Úředník oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel žádost přijme a obratem postoupí Ministerstvu vnitra, které následně provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému evidence obyvatel a pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o tom, že se ji kontaktující osoba pokouší kontaktovat, vč. jejích údajů uvedených v žádosti. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě. V případě, že kontaktovanou osobu nelze jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území ČR a zároveň nemá evidován údaj o doručovací adrese, nebo zemřela, sdělí tuto skutečnost Ministerstvo vnitra kontaktující osobě. V případě, že se jedná o osobu blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí
  • Kontaktující osoba za podání žádosti o zprostředkování kontaktu uhradí správní poplatek (bezhotovostně přímo na účet Ministerstva vnitra nebo přiloží kolkovou známku)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – hala 038a

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

tel.: 236 044 100, 236 044 104
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvate

Mgr. Martin Libruška, přízemí – hala 038a
tel.: 236 044 100
e-mail: martin.libruska@praha2.cz

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)