Výměna neplatného občanského průkazu po návratu z ciziny

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o vydání občanského průkazu (pořizuje úředník přímo na místě)
 • Fotografie občana (pořizuje úředník přímo na místě)
 • Vlastnoruční podpis (pořizuje úředník přímo na místě, v případě, že se občan mladší 15 let zvládne podepsat, jinak je OP bez podpisu)
 • Otisky prstů (pořizuje úředník přímo na místě, pouze u žadatelů starších 12 let)
 • Dosavadní občanský průkaz, pokud jej nemůže žadatel předložit, je povinen předložit rodný list a doklad o státním občanství (pouze vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji), nebo průkaz totožnosti (tím se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství ČR, umožňující identifikovat tohoto žadatele)
 • Prokázání totožnosti zákonného zástupce (podává-li žádost za občana mladšího 15 let)
 • Další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy (nepovinné, pouze v případech, kdy vznikne rozpor v údajích)
 • Uhrazení správního poplatku za vydání občanského průkazu, přičemž výše poplatku činí:
  • zdarma (vydání OP občanu staršímu 15 let ve lhůtě do 30 dnů)
  • 100 Kč (vydání OP občanu mladšímu 15 let ve lhůtě do 30 dnů)
  • 500 Kč u občanů starších 15 let a 300 Kč u občanů mladších 15 let (vydání OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů)
  • 1000 Kč u občanů starších 15 let a 500 Kč u občanů mladších 15 let (vydání OP ve lhůtě do 24 hod pracovního dne – takový OP lze převzít pouze u Ministerstva vnitra)

Postup

 • Občan (příp. společně s ním jeho zákonný zástupce, jedná-li se o žadatele mladšího 15 let) předloží potřebné dokumenty na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (žádost o vydání OP po návratu ze zahraničí se podává v tom případě, pokud občanovi v době pobytu v zahraničí vypršela platnost tohoto dokladu)
 • Úředník na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel vyplní žádost v příslušné aplikaci a současně pořídí snímek a vlastnoruční podpis občana a odebere jeho otisky prstů (otisky prstů se odebírají až od 12 let věku)
 • Občan při podání žádosti uhradí správní poplatek  na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (pouze v případě, že žádá o vydání OP ve zkrácených lhůtách, nebo je mladší 15 let)
 • Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel vydá OP do 30 dnů, případně do 5 pracovních dnů (v případě vydání OP ve zkrácených lhůtách je nutno uvést tento požadavek již při podání žádosti), přičemž platnost dokladu u občanů starších 15 let je 10 let a u občanů mladších 15 let 5 let, za podmínky, že jeho držitel podstatným způsobem v této době nezmění svoji podobu, nebo nedojde ke změně údajů v dokladu zapsaných
 • Občan starší 15 let nebo zákonný zástupce občana mladšího 15 let je povinen převzít OP osobně, ve výjimečných případech (omezení na osobní svobodě, dlouhodobé zdravotní důvody nebo jiný závažný důvod) lze zmocnit k takovému úkonu jinou osobu na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – hala 038a

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

tel.: 236 044 100, 236 044 104
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Mgr. Martin Libruška, přízemí – hala 038a
tel.: 236 044 100
e-mail: martin.libruska@praha2.cz

Podrobnější informace

Podrobnější informace k vydávání občanských průkazů

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)