Vydání prvního občanského průkazu (občan starší 15 let)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o vydání občanského průkazu (pořizuje úředník přímo na místě)
 • Fotografie občana (pořizuje úředník přímo na místě)
 • Vlastnoruční podpis (pořizuje úředník přímo na místě)
 • Otisky prstů (pořizuje úředník přímo na místě)
 • Rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, nebo cestovní pas
 • Doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz (pouze vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji)
 • Další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy (nepovinné, pouze v případech, kdy vznikne rozpor v údajích)
 • Uhrazení správního poplatku za vydání občanského průkazu, přičemž výše poplatku činí:
  • zdarma (vydání OP ve lhůtě do 30 dnů)
  • 500 Kč (vydání OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů)
  • 1000 Kč (vydání OP ve lhůtě do 24 hod. pracovního dne – takový OP lze převzít pouze u Ministerstva vnitra)

Postup

 • Občan předloží potřebné dokumenty na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let, pokud by žádal před dovršením 15 let, jednalo by se o žádost o OP do 15 let)
 • Úředník na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel vyplní žádost v příslušné aplikaci a současně pořídí snímek a vlastnoruční podpis občana a odebere jeho otisky prstů
 • Občan při podání žádosti uhradí správní poplatek na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (pouze v případě, že žádá o vydání OP ve zkrácených lhůtách)
 • Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel vydá OP do 30 dnů, případně do 5 pracovních dnů (v případě vydání OP ve zkrácených lhůtách je nutno uvést tento požadavek již při podání žádosti), přičemž platnost dokladu je 10 let, za podmínky, že jeho držitel podstatným způsobem v této době nezmění svoji podobu, nebo nedojde ke změně údajů v dokladu zapsaných
 • Občan je povinen převzít OP osobně, ve výjimečných případech (omezení na osobní svobodě, dlouhodobé zdravotní důvody nebo jiný závažný důvod) lze zmocnit k takovému úkonu jinou osobu na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – hala 038a

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

tel.: 236 044 100, 236 044 104
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Mgr. Martin Libruška, přízemí – hala 038a
tel.: 236 044 100
e-mail: martin.libruska@praha2.cz

Podrobnější informace

Podrobnější informace k vydávání občanských průkazů

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)