Vydání občanského průkazu (po nabytí státního občanství ČR, bez trvalého pobytu na území ČR, nebo po ukončení trvalého pobytu v cizině)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o vydání občanského průkazu (pořizuje úředník přímo na místě) a pouze v případě, kdy občan žádá o vydání dočasného průkazu s dobou platnosti 2 měsíce, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství ČR, vyplní Žádost o vydání dočasného občanského průkazu
 • Fotografie občana (pořizuje úředník přímo na místě) a pouze v případě, kdy občan žádá o vydání dočasného občanského průkazu s dobou platnosti 2 měsíce, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství ČR, doloží dvě stejné průkazové fotografie
 • Otisky prstů (pořizuje úředník přímo na místě, pouze u žadatelů starších 12 let), neplatí v případě dočasného občanského průkazu
 • Vlastnoruční podpis (pořizuje úředník přímo na místě, v případě, že se občan mladší 15 let zvládne podepsat, jinak je OP bez podpisu)
 • Rodný list občana (neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání dočasného občanského průkazu s dobou platnosti 2 měsíce, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství ČR)
 • Prokázání totožnosti zákonného zástupce (podává-li žádost za občana mladšího 15 let)
 • Doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz
 • Další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy (nepovinné, pouze v případech, kdy vznikne rozpor v údajích)
 • Uhrazení správního poplatku za vydání občanského průkazu, přičemž výše poplatku činí:
  • zdarma za vydání nového OP ve lhůtě do 30 dnů (po ukončení trvalého pobytu v cizině)
  • 200 Kč za vydání dočasného OP občanu staršímu 15 let po nabytí státního občanství s dobou platnosti 2 měsíce
  • 100 Kč za vydání dočasného OP občanu mladšímu 15 let po nabytí státního občanství s dobou platnosti 2 měsíce
  • 200 Kč za vydání nového OP občanu staršímu 15 let ve lhůtě do 30 dnů (v případě kdy občan nemá trvalý pobyt na území ČR, a proto nemá povinnost mít OP)
  • 500 Kč u občanů starších 15 let a 300 Kč u občanů mladších 15 let (vydání OP v uvedených případech mimo nabytí státního občanství ve lhůtě do 5 pracovních dnů)
  • 1000 Kč u občanů starších 15 let a 500 Kč u občanů mladších 15 let (vydání OP v uvedených případech mimo nabytí státního občanství ve lhůtě do 24 hod pracovního dne – takový OP lze převzít pouze u Ministerstva vnitra)

Postup

 • Občan (příp. společně s ním jeho zákonný zástupce, jedná-li se o žadatele mladšího 15 let) předloží žádost (v případě vydání dočasného občanského průkazu) a další potřebné dokumenty na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
 • Úředník na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel převezme (či vyplní v příslušné aplikaci) žádost a současně pořídí snímek a vlastnoruční podpis občana a odebere jeho otisky prstů (otisky prstů se odebírají až od 12 let věku), snímek a otisky prstů se nepořizují u žádosti o vydání dočasného OP
 • Občan při podání žádosti uhradí správní poplatek na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
 • Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel vydá OP do 30 dnů, případně do 5 pracovních dnů (v případě vydání OP ve zkrácených lhůtách je nutno uvést tento požadavek již při podání žádosti) nebo do 5 pracovních dnů (dočasný OP po nabytí státního občanství s dobou platnosti 2 měsíce), přičemž platnost dokladu u občanů starších 15 let je 10 let a u občanů mladších 15 let 5 let, za podmínky, že jeho držitel podstatným způsobem v této době nezmění svoji podobu, nebo nedojde ke změně údajů v dokladu zapsaných
 • Občan starší 15 let nebo zákonný zástupce občana mladšího 15 let je povinen převzít OP osobně, ve výjimečných případech (omezení na osobní svobodě, dlouhodobé zdravotní důvody nebo jiný závažný důvod) lze zmocnit k takovému úkonu jinou osobu na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – hala 038a

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

tel.: 236 044 100, 236 044 104
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Mgr. Martin Libruška, přízemí – hala 038a
tel.: 236 044 100
e-mail: martin.libruska@praha2.cz

Podrobnější informace

Podrobnější informace k vydávání občanských průkazů

 

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)