Vydání občanského průkazu (občan mladší 15 let)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o vydání občanského průkazu (pořizuje úředník přímo na místě)
 • Fotografie občana (pořizuje úředník přímo na místě)
 • Vlastnoruční podpis (pořizuje úředník přímo na místě, v případě, že se občan mladší 15 let zvládne podepsat, jinak je OP bez podpisu)
 • Otisky prstů (pořizuje úředník přímo na místě, pouze u žadatelů starších 12 let)
 • Rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, nebo cestovní pas
 • Prokázání totožnosti zákonného zástupce
 • Doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz (pouze vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji)
 • Další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy (nepovinné, pouze v případech, kdy vznikne rozpor v údajích)
 • Uhrazení správního poplatku za vydání občanského průkazu, přičemž výše poplatku činí:
  • 100 Kč (vydání OP ve lhůtě do 30 dnů)
  • 300 Kč (vydání OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů)
  • 500 Kč (vydání OP ve lhůtě do 24 hod. pracovního dne – takový OP lze převzít pouze u Ministerstva vnitra

Postup

 • Zákonný zástupce společně s občanem mladším 15 let předloží potřebné dokumenty na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
 • Úředník na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel vyplní žádost v příslušné aplikaci a současně pořídí snímek a vlastnoruční podpis občana a odebere jeho otisky prstů (otisky prstů se odebírají až od 12 let věku)
 • Občan při podání žádosti uhradí správní poplatek na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
 • Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel vydá OP do 30 dnů, případně do 5 pracovních dnů (v případě vydání OP ve zkrácených lhůtách je nutno uvést tento požadavek již při podání žádosti), přičemž platnost dokladu u občanů mladších 15 let je 5 let za podmínky, že jeho držitel podstatným způsobem v této době nezmění svoji podobu, nebo nedojde ke změně údajů v dokladu zapsaných
 • Zákonný zástupce občana mladšího 15 let je povinen převzít OP osobně, ve výjimečných případech (omezení na osobní svobodě, dlouhodobé zdravotní důvody nebo jiný závažný důvod) lze zmocnit k takovému úkonu jinou osobu na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – hala 038a

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

tel.: 236 044 100, 236 044 104
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Mgr. Martin Libruška, přízemí – hala 038a
tel.: 236 044 100
e-mail: martin.libruska@praha2.cz

Podrobnější informace

Podrobnější informace k vydávání občanských průkazů

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)