Vydání cestovního pasu (občan starší 15 let)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o vydání cestovního pasu (pořizuje úředník přímo na místě)
 • Fotografie občana (pořizuje úředník přímo na místě)
 • Vlastnoruční podpis občana (pořizuje úředník přímo na místě)
 • Otisky prstů (pořizuje úředník přímo na místě)
 • Občanský průkaz
 • Občanský průkaz zákonného zástupce (v případě, že je žadatel ve věku od 15 do 18 let) nebo písemný souhlas zákonného zástupce s podáním žádosti o cestovní pas s úředně ověřeným podpisem
 • Dosavadní cestovní pas (i neplatný)
 • Doklady k prokázání pravdivosti údajů (např. rodný list, oddací list, doklad o státním občanství) (nepovinné, pouze v případech, kdy vznikne rozpor v údajích, nebo pochybnost o jejich správnosti)
 • Doklad o státním občanství ČR (Občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR, je při vydání cestovního pasu povinen prokázat státní občanství ČR. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území ČR, se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR podá občan na matrice dle místa (posledního) trvalého pobytu. Doklad o státním občanství nesmí být starší 1 roku)
 • Uhrazení správního poplatku za vydání cestovního pasu, přičemž výše poplatku činí:
  • 600 Kč (vydání pasu ve lhůtě do 30 dnů)
  • 3 000 Kč (vydání pasu ve lhůtě do 5 pracovních dnů)
  • 6 000 Kč (vydání pasu ve lhůtě do 24 hod. pracovního dne – takový pas lze převzít pouze u Ministerstva vnitra)

Postup

 • Občan předloží potřebné dokumenty a požádá o cestovní pas na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (O vydání cestovního pasu žádá občan starší 18 let sám. Žadatel ve věku nad 15 let do 18 let věku podává žádost v doprovodu s jedním zákonným zástupcem nebo k žádosti doloží písemný souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního dokladu s úředně ověřeným podpisem)
 • Úředník na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel vyplní žádost v příslušné aplikaci, pořídí snímek a vlastnoruční podpis občana a odebere otisky prstů
 • Občan při podání žádosti uhradí správní poplatek na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
 • Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel vydá cestovní pas do 30 dnů, případně do 5 pracovních dnů (v případě vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách je nutno uvést tento požadavek již při podání žádosti), přičemž platnost dokladu je 10 let, za podmínky, že jeho držitel podstatným způsobem v této době nezmění svoji podobu, nebo nedojde ke změně údajů v dokladu zapsaných
 • Občan je povinen převzít cestovní pas osobně, ve výjimečných případech lze z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocnit k takovému úkonu jinou osobu na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – hala 038a

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

tel.: 236 044 100, 236 044 104
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Mgr. Martin Libruška, přízemí – hala 038a
tel.: 236 044 100
e-mail: martin.libruska@praha2.cz

Podrobnější informace

Podrobnější informace k vydávání cestovních dokladů

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)