Vydání cestovního pasu (občan mladší 15 let)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o vydání cestovního pasu (pořizuje úředník přímo na místě)
 • Fotografie občana (pořizuje úředník přímo na místě)
 • Vlastnoruční podpis občana (pořizuje úředník přímo na místě, v případě, že se občan mladší 15 let zvládne podepsat, jinak je cestovní pas bez podpisu)
 • Otisky prstů (pořizuje úředník přímo na místě, pouze u žadatelů starších 12 let)
 • Rodný list dítěte
 • Dosavadní cestovní pas dítěte (i neplatný)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Doklad o státním občanství ČR (Občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR, je při vydání prvního cestovního pasu povinen prokázat státní občanství ČR. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území ČR, se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR podá zákonný zástupce dítěte na matrice dle místa trvalého pobytu. Doklad o státním občanství nesmí být starší 1 roku)
 • Uhrazení správního poplatku za vydání cestovního pasu, přičemž výše poplatku činí:
  • 100 Kč (vydání pasu ve lhůtě do 30 dnů)
  • 1000 Kč (vydání pasu ve lhůtě do 5 pracovních dnů)
  • 2000 Kč (vydání pasu ve lhůtě do 24 hod. pracovního dne – takový pas lze převzít pouze u Ministerstva vnitra)

Postup

 • Zákonný zástupce společně s občanem mladším 15 let předloží potřebné dokumenty na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
 • Úředník oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel vyplní žádost v příslušné aplikaci, pořídí snímek a vlastnoruční podpis občana a odebere jeho otisky prstů (otisky prstů se odebírají až od 12 let věku)
 • Občan při podání žádosti uhradí správní poplatek na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
 • Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel vydá cestovní pas do 30 dnů, případně do 5 pracovních dnů (v případě vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách je nutno uvést tento požadavek již při podání žádosti), přičemž platnost dokladu je 5 let za podmínky, že jeho držitel podstatným způsobem v této době nezmění svoji podobu, nebo nedojde ke změně údajů v dokladu zapsaných
 • Zákonný zástupce je povinen převzít cestovní pas osobně, ve výjimečných případech (omezení na osobní svobodě, dlouhodobé zdravotní důvody nebo jiný závažný důvod) lze zmocnit k takovému úkonu jinou osobu na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – hala 038a

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

tel.: 236 044 100, 236 044 104
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Mgr. Martin Libruška, přízemí – hala 038a
tel.: 236 044 100
e-mail: martin.libruska@praha2.cz

Podrobnější informace

Podrobnější informace k vydávání cestovních dokladů

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)