Poskytování údajů z evidence obyvatel

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

  • Prokázání totožnosti při osobním podání žádosti (občanským průkazem, případně cestovním pasem). V případě, kdy žádá o poskytnutí údajů zákonný zástupce, předloží svůj doklad totožnosti, a také doklad totožnosti zastupované osoby (typicky nezletilého dítěte), tedy jeho OP, cestovní doklad, nebo rodný list.
  • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel (formulář je dostupný u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel)
  • Uhrazení správního poplatku za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel (50 Kč za každou i započatou stránku)

Postup

  • Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech ČR (dále jen „občan“), osobách, které pozbyly státní občanství ČR a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana (souhrnně dále jen „obyvatel“). Z evidence obyvatel je možné v souladu se zákonem o evidenci obyvatel poskytnout údaje pouze k osobě žadatele. K osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) lze poskytnout pouze údaj o datu, místu a okresu (příp. státu) úmrtí. Kompletní přehled údajů je uveden v § 3 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133). Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra ČR
  • Obyvatel starší 15 let vyplní a předloží žádost na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel buď osobně nebo elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky anebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (úřední ověření podpisu se nevyžaduje, pokud obyvatel podepíše žádost při osobním podání žádosti)
  • Za obyvatele staršího 15 let může o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel požádat jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, za obyvatele mladšího 15 let a za občana jehož svéprávnost byla omezena soudem zákonný zástupce nebo opatrovník. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů
  • Úředník oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel žádost zpracuje a obvykle na počkání vydá žadateli jím požadované údaje
  • Žadatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, příp. bezhotovostně po sdělení platebních údajů, není-li žádost podávána osobně

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – hala 038a

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

tel.: 236 044 100, 236 044 104
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvate

Mgr. Martin Libruška, přízemí – hala 038a
tel.: 236 044 100
e-mail: martin.libruska@praha2.cz

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)