Podrobnější informace k vydávání cestovních dokladů

Co je to cestovní doklad:

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic ČR, kterou prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství ČR, příp. další údaje v něm zapsané nebo zpracované.

Druhy cestovních dokladů:

 • cestovní pas
 • diplomatický pas
 • služební pas
 • cestovní průkaz (vydávají pouze zastupitelské úřady ČR v zahraničí)
 • náhradní doklad EU
 • jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy

Nejčastěji používaným cestovním dokladem je cestovní pas. Součástí cestovního pasu je datová stránka obsahující strojově čitelné údaje a biometrické údaje (digitalizovaná fotografie, digitalizovaný podpis a otisky prstů).

Jak a kde žádat o cestovní pas:

Předložit potřebné doklady a požádat o cestovní pas (vydávaný ve lhůtě 30 dnů) může občan osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (bez ohledu na místo trvalého pobytu), v hlavním městě Praze u úřadů městských částí Praha 1 – 22, nebo v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR. V případě cestovních pasů vydávaných ve zkrácených lhůtách také na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4 – Pankrác (metro C – stanice Pražského povstání).

Každý, kdo žádá o vydání cestovního pasu, je povinen prokázat svou totožnost. Žádost o vydání cestovního pasu občan nevyplňuje, ale je pořizována přímo úředníkem, současně je pořízen snímek občana, vlastnoruční podpis občana a jsou odebrány otisky prstů (od 12 let věku), které jsou následně určeny k dalšímu digitálnímu zpracování.

Nemá-li občan trvalý pobyt na území ČR, vydá cestovní pas příslušný úřad podle posledního místa trvalého pobytu občana v ČR. Pokud občan trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl nebo pokud ho nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách (do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů) se podává stejně jako žádost o vydání cestovního pasu vydávaného ve lhůtě do 30 dnů, při podání žádosti je však třeba výslovně uvést, že občan žádá o vydání cestovního pasu v konkrétní zkrácené lhůtě. Využití těchto zkrácených lhůt je možné pouze předtím, než je podaná žádost odeslána prostřednictvím aplikace k vyhotovení cestovního pasu, poté již není možné lhůty měnit.

Doporučujeme Vám s dostatečným předstihem před odjezdem do zahraničí věnovat zvýšenou pozornost tomu, zda máte platný cestovní pas, abyste se vyhnuli nutnosti uhrazení vyššího správního poplatku.

Žadatel může při podání žádosti o nový cestovní pas uvést mobilní telefonní číslo nebo emailovou adresu, na které bude následně zaslána informace o možnosti převzetí hotového cestovního pasu.

Kdo může požádat o vydání cestovního pasu:

 • občan starší 15 let, pokud je nezletilý (tj. do dovršení 18 let), je součástí žádosti písemný souhlas zákonného zástupce (pokud jím je rodič, postačí souhlas jednoho z nich), poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným podpisem. Při osobní přítomnosti se uvedené osoby podepíší přímo do žádosti,
 • za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému soud jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, může podat žádost opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti. Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může podat žádost člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny.

Podání žádosti o vydání cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

Převzetí cestovního pasu:

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, bylo schváleno soudem,
 • pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy,
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 30 dnů lze převzít také u úřadu, který občan uvedl v žádosti (jiného, než u kterého byla podána žádost). Při převzetí cestovního pasu u jiného úřadu uhradí žadatel správní poplatek ve výši 100,- Kč, jinak je povinen cestovní pas převzít u úřadu, u kterého podal žádost.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít buď u úřadu, u kterého byla podána žádost nebo na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4 – Pankrác.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze na pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

Doba platnosti, lhůty pro vydání a správní poplatky za vydání cestovního pasu:


Lhůty pro vydání

Věk                    

Doba platnosti

Správní poplatek

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 30 dnů*                                                                                                          

mladší 15 let

  5 let**

  100,- Kč

starší 15 let

10 let**

  600,- Kč

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů*

mladší 15 let

 5 let**

1.000,- Kč

starší 15 let

10 let**

3.000,- Kč

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne*

mladší 15 let

 5 let**

2.000,- Kč

starší 15 let

10 let**

6.000,- Kč

*) u žádostí podaných na zastupitelských úřadech v zahraničí platí delší lhůty pro vyřízení (až 120 dnů od podání žádosti) a zároveň na nich nelze žádat ve zkrácených lhůtách

**) za podmínky, že jeho držitel podstatným způsobem v této době nezmění svoji podobu, nebo nedojde ke změně údajů v dokladu zapsaných

Správní poplatky jsou splatné při podání žádosti (výjimkou jsou případy, kdy se část správního poplatku doplácí při převzetí u Ministerstva vnitra ČR).

Skončení platnosti cestovního dokladu:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení 
 • uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele dokladu za mrtvého
 • rozhodnutím o skončení jeho platnosti, jestliže je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, nebo jestliže obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, nebo jestliže jeho držitel podstatně změnil svou podobu

Platnost cestovního dokladu nelze prodloužit.

Co dělat v případě ztráty, odcizení, zničení anebo nálezu cestovního dokladu:

Držitel cestovního dokladu nebo zákonný zástupce je povinen tyto skutečnosti neprodleně ohlásit kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, popř. kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Dojde-li k uvedeným skutečnostem v zahraničí, nejbližšímu zastupitelskému úřadu. Nedodržení takové povinnosti je přestupkem podle zákona o cestovních dokladech.

Praktické poznámky k cestování do zahraničí:

 • Některé státy vyžadují určitou dobu platnosti cestovního pasu např. k udělení víza. Stejně tak pro případ, kdy cestuje nezletilé dítě v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, aby měla doprovázející osoba úředně ověřený písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s konkrétní cestou. Tyto informace lze zjistit na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Možnost cestovat do států EU s občanským průkazem: k překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz. Ministerstvo vnitra nedoporučuje používat občanský průkaz s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě EU mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.
 • Cestujeme – informace Ministerstva zahraničních věcí ČR pro občany k cestování do zahraničí.