Hlášení změny místa trvalého pobytu (pouze občan ČR)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Platný občanský průkaz (pokud nemá občan platný občanský průkaz, může předložit i jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, např. cestovní pas). V případě, kdy změnu místa trvalého pobytu ohlašuje zákonný zástupce, předloží svůj doklad totožnosti, a také doklad totožnosti zastupované osoby (typicky nezletilého dítěte), tedy jeho OP a nemá-li platný OP, tak cestovní doklad nebo rodný list.
 • Vlastník bytu nebo objektu nemusí předkládat výpis z katastru nemovitostí, pokud si existenci vlastnického nebo užívacího práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí (v případě, že oprávnění užívat byt nebo objekt nevyplývá z katastru nemovitostí, je třeba doklad o oprávnění užívat byt předložit (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, doklad o ubytování apod.)
 • V případě, že občan nevlastní požadované doklady, které mu osvědčují právní titul bydlení, nechá si potvrdit souhlas na přihlašovací tiskopis oprávněnou osobou před pracovníkem ohlašovny nebo doloží písemný souhlas oprávněné osoby s přihlášením k trvalému pobytu s úředně ověřeným podpisem (za oprávněnou osobu se považuje osoba, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, např. byt nebo obytnou místnost, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu). Oprávněnost užívání objektu je třeba v případě udělení souhlasu doložit (viz předchozí bod).
  • POZOR!!! Pokud se na základě souhlasu přihlašuje více osob (typicky zákonný zástupce společně s dítětem), musí být souhlas udělen každému z nich.
 • Uhrazení správního poplatku za ohlášení změny místa trvalého pobytu (50 Kč občan starší 15 let, zdarma občan mladší 15 let)
 • Upozorňujeme, že na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel může ohlásit změnu místa trvalého pobytu pouze občan ČR, v případě cizích státních příslušníků je třeba obrátit se na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR

Postup

 • Občan starší 15 let ohlásí změnu na ohlašovně nového místa trvalého pobytu (v případě Prahy 2 na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel), kde vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předloží potřebné dokumenty
 • Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl svěřen do osobní péče, za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může změnu trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a za občana jehož svéprávnost byla omezena soudem zákonný zástupce.
 • Úředník oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel zaeviduje změnu místa trvalého pobytu v agendovém informačním systému evidence obyvatel, odstřihne vyznačený roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu (s ohledem na uvedené proto není možné ohlásit změnu trvalého pobytu prostřednictvím datové schránky)
 • Občan při změně místa trvalého pobytu uhradí správní poplatek na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
 • Občan si následně může u jiné přepážky oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel zažádat o nový občanský průkaz
 • Kam (ne)hlásit změnu TP

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – hala 038a

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

tel.: 236 044 100, 236 044 104
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvate

Mgr. Martin Libruška, přízemí – hala 038a
tel.: 236 044 100
e-mail: martin.libruska@praha2.cz

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)