Adresa pro doručování (pouze občan ČR)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Prokázání totožnosti při osobním podání žádosti (občanským průkazem, případně cestovním pasem)
 • Písemná žádost o zavedení údaje o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (formulář je dostupný u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel)
 • Upozorňujeme, že na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je možné podat žádost o zavedení tzv. doručovací adresy pouze pro občany s místem trvalého pobytu v Praze 2, ostatní občané se musí obrátit na příslušný úřad podle místa trvalého pobytu a v případě cizích státních příslušníků je třeba obrátit se na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR
 • K zavedení adresy pro doručování není třeba prokazovat užívací právo k předmětné nemovitosti jako je tomu u ohlášení změny místa trvalého pobytu

Postup

 • Občan podá žádost o zavedení tzv. doručovací adresy, případně žádost o její změnu nebo zrušení, na ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR (v případě Prahy 2 na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel)
 • Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana (to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny, nebo doručí žádost prostřednictvím datové schránky, příp. s elektronickým podpisem). Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly písemnosti doručovány (v opačném případě se jedná o datum podání žádosti)
 • Úředník oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel zavede doručovací adresu do informačního systému evidence obyvatel a ta poté slouží správním orgánům nebo jiným orgánům veřejné moci pro účely doručování písemností (povinnost doručovat přednostně na takovou adresu se nevztahuje na soukromoprávní subjekty – banky, pojišťovny, dodavatele energií apod.)
 • Správní poplatek za zavedení doručovací adresy není stanoven

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, přízemí – hala 038a

Úřední hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

tel.: 236 044 100, 236 044 104
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvate

Mgr. Martin Libruška, přízemí – hala 038a
tel.: 236 044 100
e-mail: martin.libruska@praha2.cz

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)