Žádost o udělení státního občanství

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Zjistěte si stav přepážek

Co je potřeba

 • Státní občanství ČR lze udělit, pokud má žadatel na území ČR povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě po dobu alespoň 5 let nebo po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, případně po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území ČR dosahuje alespoň 10 let a splňuje podmínky stanovené § 14 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR. Žádost o udělení státního občanství ČR se podává osobně u krajského úřadu, v hlavním městě Praze u úřadu městské části příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele
 • Žádost o udělení státního občanství (žadatel si vypíše sám a následně je dotazník zkontrolován společně s pracovnicí matriky)
 • Dotazník k žádosti o udělení státního občanství
 • Dotazník k žádosti o udělení státního občanství – nezletilý žadatel (v případě žádosti za dítě)
 • Platný doklad totožnosti
 • Rodný a oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství (pokud žadatel uzavřel manželství nebo vstoupil do partnerství)
 • Doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství (pokud bylo manželství rozvedeno nebo partnerství zrušeno)
 • Úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera (pokud manžel či partner zemřel)
 • Cestovní doklad a průkaz o povolení k trvalému pobytu
 • Životopis zpracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém žadatel uvede zejména údaje o pobytu na území ČR, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v ČR a rodinném a společenském životě
 • Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu, nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele. Tento doklad žadatel předkládá z domovského státu – jen pokud se žadatel v ČR zdržuje po dobu kratší 10 let. Z dalších států – kde žadatel v posledních 10 letech pobýval nepřetržitě déle než 6 měsíců po dosažení věku 15 lety. Pokud cizí stát výpis z evidence trestů nevydává či jej odmítá žadateli vydat, předloží žadatel o bezúhonnosti čestné prohlášení. Tyto doklady nesmí být starší než 6 měsíců
 • Doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka, základní znalosti ústavního systému ČR a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR pro účely udělování státního občanství nebo doklady, které prokáží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, nebo že jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka nebo znalost ústavního systému ČR a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR, nejedná-li se o žadatele mladšího 15 nebo staršího 65 let
 • Doklady, které prokazují pobyt žadatele na území ČR a jeho pobyty v zahraničí
 • Potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že žadatel nemá v evidenci daní u Finanční správy ČR, orgánů Celní správy ČR, Správy sociálního zabezpečení a u své zdravotní pojišťovny evidovány nedoplatky
 • Doklady prokazující zdroje žadatelových finančních prostředků sloužících k zajištění jeho životních potřeb v ČR, zejména potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu, doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera, pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán, doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí
 • Potvrzení o žadatelově zaměstnání včetně informace o výši příjmu, pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání
 • Žadatel, který studuje nebo v minulosti na území ČR studoval, k žádosti dále připojí potvrzení o studiu, poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium.
 • Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce
 • Uhrazení poplatku v hotovosti při podání žádosti (pro zletilou fyzickou osobu 2000 Kč, pro nezletilou fyzickou osobu 500 Kč, a pro azylanta 500 Kč)

Postup

 • Žadatel předloží žádost, dotazník a další potřebné dokumenty na oddělení matrik
 • Oddělení matrik zašle žádost na Ministerstvo vnitra (do 30 dnů)
 • Ministerstvo vnitra rozhodne o schválení či zamítnutí žádosti (do 180 dnů ode dne, kdy je mu žádost doručena)
 • V případě schválení žádosti je žadateli zaslána výzva ke složení státoobčanského slibu (děti mladší 15 let státoobčanský slib neskládají, přičemž dítě nabývá státní občanství ČR udělením dnem, kdy jeho zákonný zástupce převezme listinu o udělení státního občanství ČR pro dítě)
 • V případě kladného vyřízení žádosti uhradí žadatel poplatek, a to v podobě kolkové známky, kterou odevzdá při převzetí udělovací listiny (poplatek činní pro zletilou fyzickou osobu 2000 Kč, pro nezletilou fyzickou osobu 500 Kč, a pro azylanta 500 Kč)
 • Žadatel složí státoobčanský slib, a to veřejně a slavnostním způsobem před tajemníkem ÚMČ Praha 2, nebo před jím pověřenou osobou (žadatel nabývá státní občanství ČR dnem složení státoobčanského slibu, přičemž je nutné složit státoobčanský slib nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy byla žadateli doručena výzva k jeho složení)
 • Žadateli je při složení státoobčanského slibu předána listina o udělení státního občanství ČR

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu státního občanství vyřizuje

Mgr. Miluše Jančíková, 1. poschodí – místnost č. 106
tel.: 236 044 123
e-mail: miluse.jancikova@praha2.cz

Kateřina Nebeská, 1. poschodí – místnost č. 110
tel.: 236 044 122
e-mail: katerina.nebeska@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)