Vydání osvědčení o státním občanství

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Zjistěte si stav přepážek

Co je potřeba

 • Žádost o zjištění státního občanství a vydání osvědčení o státním občanství České republiky
 • Dotazník ke zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství České republiky
 • Platný doklad totožnosti
 • Rodný list
 • Oddací list (popřípadě doklad o vzniku partnerství, doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera osoby, o jejíž státní občanství se jedná)
 • Rodné listy rodičů a jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství (popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li žadatel tyto doklady k dispozici)
 • Dříve vydané doklady o žadatelově státním občanství a o státním občanství rodičů (popřípadě i dalších předků, má-li žadatel tyto doklady k dispozici)
 • Doklad o osvojení (došlo-li k osvojení osoby, o jejímž státním občanství se jedná, občanem ČR)
 • Doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství
 • Případně další doklady, které jsou podstatné pro zjištění státního občanství ČR žadatele
 • Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce
 • Uhrazení poplatku za vydání osvědčení o státním občanství ČR (100 Kč)

Postup

 • Osvědčení o státním občanství ČR se vydává na žádost fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Za dítě mladší 15 let mohou podat žádost o vydání osvědčení jeho zákonní zástupci nebo opatrovník, který k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení. Místo zákonného zástupce může podat žádost rovněž osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným soudním rozhodnutím do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí. Žádost o vydání osvědčení, které se bude týkat zemřelé osoby, může podat příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec nebo fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení. Osvědčení vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území ČR nikdy neměla, je místně příslušným ÚMČ Praha 1
 • Občan předloží žádost, dotazník a další potřebné dokumenty na oddělení matrik
 • Občan uhradí poplatek v hotovosti na oddělení matrik při podání žádosti
 • Oddělení matrik posoudí žádost a v případě schválení bezodkladně vydá osvědčení (ve složitých případech vyžadujících archivní šetření činí lhůta pro vydání osvědčení 180 dnů)
 • Pokud oddělení matrik žádost zamítne, lze podat odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, a to prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu státního občanství vyřizuje

Mgr. Miluše Jančíková, 1. poschodí – místnost č. 106
tel.: 236 044 123
e-mail: miluse.jancikova@praha2.cz

Kateřina Nebeská, 1. poschodí – místnost č. 110
tel.: 236 044 122
e-mail: katerina.nebeska@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)