Uzavření registrovaného partnerství

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Zjistěte si stav přepážek

Co je potřeba

Pokud jsou partneři občané ČR předkládají:

 • občanský průkaz
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (podle osobního stavu partnerů)

 Občan České republiky s trvalým pobytem v cizině předkládá:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • potvrzení o místě trvalého pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • potvrzení o osobním stavu, je-li cizím státem vydáváno
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (podle osobního stavu partnerů)
 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost

Cizinec předkládá:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván, nesmí být k datu vstupu do partnerství starší 6 měsíců
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad se nepředkládá, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů (pouze cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo švýcarské konfederace, nebo jejich rodinnými příslušníky)

Listiny vydané orgány cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny, se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a musí být opatřeny potřebnými ověřeními.

Postup

 • Partneři se dostaví na oddělení matrik a informují o záměru uzavřít registrované partnerství, předloží potřebné dokumenty, vyplní dotazník a zarezervují si termín přijetí prohlášení o vstupu do partnerství. V daný den se partneři dostaví 15 minut předem a prokáží se platným dokladem totožnosti.
 • Matrikářka v den přijetí prohlášení sdělí partnerům datum vyzvednutí matričního dokladu na oddělení matrik (po domluvě lze zaslat na adresu partnerů)

Místem, určeným matričním úřadem k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství, je obřadní síň Novoměstské radnice a dobou určenou k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství je první a třetí čtvrtek v měsíci v době od 9.00 do 11.00 hodin.

Prohlášení o vstupu do partnerství činěná první a třetí čtvrtek v měsíci v době od 9.00 do 11.00 hodin v obřadní síni Novoměstské radnice jsou zdarma. Pokud je to kapacitně možné, může být vydáno povolení vstoupit do partnerství mimo určené místo nebo dobu. Toto povolení podléhá zaplacení správního poplatku 3.000 Kč a hradí se na matrice při podání Dotazníku k registrovanému partnerství. 

Pokud osoby vstupující do partnerství nemají trvalý pobyt na území České republiky, platí se za vstup do partnerství správní poplatek ve výši 5.000 Kč, pokud má pouze jedna z osob vstupujících do partnerství trvalý pobyt na území České republiky, platí se správní poplatek ve výši 3.000 Kč hradí se na matrice při podání Dotazníku k registrovanému partnerství.

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu matriky manželství vyřizuje

Irena Dovinová, 1. poschodí – místnost č. 111
tel.: 236 044 121
e-mail: irena.dovinova@praha2.cz

Kateřina Nebeská, 1. poschodí – místnost č. 110
tel.: 236 044 122
e-mail: katerina.nebeska@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)