Uzavření manželství

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Zjistěte si stav přepážek

Co je potřeba

Pokud jsou snoubenci občané ČR:

 • občanský průkaz
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (podle osobního stavu snoubenců)

Občan České republiky s trvalým pobytem v cizině předkládá:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • potvrzení o místě trvalého pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • potvrzení o osobním stavu, je-li cizím státem vydáváno
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela (podle osobního stavu)
 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost

Pokud jsou snoubenci cizí státní občané:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (je-li cizím státem vydáván, přičemž tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu (je-li cizím státem vydáváno)
 • úmrtní list zemřelého manžela (jde-li o ovdovělého cizince, přičemž tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o rozvedeného cizince)
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné (je-li uzavíráno zmocněncem)
 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší ke dni uzavření manželství 7 pracovních dnů (toto neplatí, jde-li o občana Evropské unie, nebo občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru)

Listiny vydané orgány cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny, se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a musí být opatřeny potřebnými ověřeními.

Postup

Úřední sňatek

 • Snoubenci se na oddělení matrik informují o záměru uzavřít sňatek, předloží potřebné dokumenty, vyplní příslušné žádosti ke sňatku a zarezervují si termín obřadu. Obřady se konají na Novoměstské radnici ve dnech stanovených k obřadům: první a třetí čtvrtek v měsíci, každý pátek v měsíci, mimo měsíce května, kdy se obřady konají pouze každý pátek, v tyto stanovené dny jsou obřady zdarma. Další obřadní dny jsou první nebo třetí sobota v měsíci, za povolení uzavřít svatební obřad v tyto dny se hradí správní poplatek 3 000 Kč. Pokud je to kapacitně možné, může být vydáno povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu, za které se hradí správní poplatek 3 000 Kč. Další obřadní místa pro uzavření manželství jsou Viniční altán a Pavilon v Havlíčkových sadech, za vydání povolení zde uzavřít manželství se hradí správní poplatek 3 000 Kč.
 • Snoubenci se v den obřadu dostaví 15 minut předem a spolu se svědky se prokáží dokladem totožnosti
 • Matrikářka v den obřadu sdělí snoubencům datum k vyzvednutí oddacího listu na oddělení matrik (oddací list lze po domluvě zaslat na adresu snoubenců)

Pokud snoubenci nemají trvalý pobyt na území České republiky, platí se správní poplatek ve výši 5 000 Kč, pokud má pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území České republiky, platí se správní poplatek ve výši 3 000 Kč, poplatek se hradí  na matrice při podání žádostí o uzavření manželství

Církevní sňatek

 • Snoubenci zažádají o vydání osvědčení ke sňatku na oddělení matrik (v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno) a předloží potřebné dokumenty
 • Oddělení matrik vydá osvědčení ke sňatku, čímž potvrdí, že jsou splněny zákonné podmínky pro uzavření manželství touto formou
 • Snoubenci předloží osvědčení církvi, u které hodlají uzavřít manželství

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu matriky manželství vyřizuje

Irena Dovinová, 1. poschodí – místnost č. 111
tel.: 236 044 121
e-mail: irena.dovinova@praha2.cz

Kateřina Nebeská, 1. poschodí – místnost č. 110
tel.: 236 044 122
e-mail: katerina.nebeska@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)