Uzavření manželství

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Zjistěte si stav přepážek

Co je potřeba

Pokud jsou snoubenci občané ČR:

 • občanský průkaz
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (podle osobního stavu snoubenců)
 • uhrazení správního poplatku (pouze v některých případech)

Pokud jsou snoubenci cizí státní občané:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (je-li cizím státem vydáván, přičemž tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu (je-li cizím státem vydáváno)
 • úmrtní list zemřelého manžela (jde-li o ovdovělého cizince, přičemž tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o rozvedeného cizince)
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné (je-li uzavíráno zmocněncem)
 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší ke dni uzavření manželství 7 pracovních dnů (toto neplatí, jde-li o občana Evropské unie, nebo občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru)
 • uhrazení správního poplatku (pouze v některých případech)

Postup

Úřední sňatek

 • Snoubenci na oddělení matrik informují o záměru uzavřít sňatek, předloží potřebné dokumenty, vyplní příslušné žádosti ke sňatku a zarezervují si termín obřadu (obřady se konají na Novoměstské radnici pouze v předem stanovené dny, nebo ve Viničním altánu a Pavilonu v Havlíčkových sadech, za které se ovšem hradí správní poplatek 1 000 Kč)
 • Snoubenci se v den obřadu dostaví 15 minut předem a spolu se svědky se prokáží OP
 • Matrikářka v den obřadu sdělí snoubencům datum k vyzvednutí oddacího listu na oddělení matrik (oddací list lze po domluvě zaslat na adresu snoubenců)
 • Snoubenci si vyzvednou oddací list na matričním úřadě nebo jim bude zaslán poštou

Církevní sňatek

 • Snoubenci zažádají o vydání osvědčení k církevnímu sňatku na oddělení matrik (v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno) a předloží potřebné dokumenty
 • Oddělení matrik vydá osvědčení k církevnímu sňatku, čímž potvrdí, že jsou splněny zákonné podmínky pro uzavření manželství touto formou
 • Snoubenci předloží osvědčení k církevnímu sňatku církvi, u které hodlají uzavřít manželství

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu matriky manželství vyřizuje

Irena Dovinová, 1. poschodí – místnost č. 111
tel.: 236 044 121
e-mail: irena.dovinova@praha2.cz

Kateřina Nebeská, 1. poschodí – místnost č. 110
tel.: 236 044 122
e-mail: katerina.nebeska@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)