16. 6. 2018

Prohlášení o nabytí státního občanství ČR (podle § 36 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství)

Zpět

Co je potřeba

 • Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky dítě, které se na území České republiky zdržuje v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče. Prohlášení může učinit rovněž osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným rozhodnutím soudu do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí
 • Souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem (je-li prohlášení za dítě činěno pouze jedním z rodičů dítěte)
 • Rodný list dítěte (je-li prohlášení za dítě činěno zákonným zástupcem – avšak nikoliv rodičem – nebo opatrovníkem)
 • Pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (je-li prohlášení za dítě činěno zákonným zástupcem – avšak nikoliv rodičem – nebo opatrovníkem)
 • Souhlas dítěte staršího 15 let s úředně ověřeným podpisem (podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí)
 • Uhrazení poplatku za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky (500 Kč)

Postup

 • K přijetí prohlášení tohoto typu je příslušné Ministerstvo vnitra
 • Žadatel vyplní a předloží prohlášení o nabytí státního občanství České republiky a další potřebné doklady na Ministerstvu vnitra
 • Žadatel uhradí poplatek za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky
 • Ministerstvo vnitra rozhodne o schválení či zamítnutí žádosti (ve lhůtě 60 dnů od učinění prohlášení)
 • V případě schválení žádosti vystaví Ministerstvo vnitra listinu o nabytí státního občanství České republiky
 • Žadatel si listinu o nabytí státního občanství České republiky vyzvedne na Ministerstvu vnitra (k nabytí státního občanství dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství)

Formuláře

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 36 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství (žadatel obdrží a vyplní u úřadu příslušného k přijetí prohlášení, tedy na Ministerstvu vnitra)

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu státního občanství vyřizuje
Mgr. Miluše Bromová, 1. poschodí – místnost č. 106
tel.: 236 044 123
e-mail: miluse.bromova@praha2.cz

Kateřina Nebeská, 1. poschodí – místnost č. 110
tel.: 236 044 122
e-mail: katerina.nebeska@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy – oddělení státního občanství a matrik
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

tel.: 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství a matrik)
tel.: 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství a matrik)
e-mail: obcanmat@mvcr.cz

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích