14. 6. 2018

Prohlášení o nabytí státního občanství ČR (podle § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství)

Zpět

Co je potřeba

 • Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem 1. 1. 2014, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem. Prohlášení může dále učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky
 • Platný doklad totožnosti
 • Rodný a odddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství (popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zániku partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera)
 • Rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy (je-li to nezbytné pro učinění prohlášení)
 • Rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy (je-li to nezbytné pro učinění prohlášení)
 • Doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele
 • Uhrazení poplatku za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky (500 Kč)

Postup

 • K přijetí prohlášení je příslušný krajský úřad, a to podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky. Pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměl, je k přijetí prohlášení místně příslušný ÚMČ Praha 1. V cizině lze prohlášení učinit před zastupitelským úřadem, který je ve lhůtě 30 dnů zašle spolu s předloženými doklady příslušnému krajskému úřadu
 • Žadatel předloží prohlášení o nabytí státního občanství České republiky a další potřebné dokumenty na oddělení matrik
 • Žadatel uhradí poplatek v hotovosti při podání žádosti na oddělení matrik
 • ÚMČ Praha 2 rozhodne o schválení či zamítnutí žádosti
 • V případě schválení žádosti vystaví ÚMČ Praha 2 listinu o nabytí státního občanství České republiky
 • Žadatel si listinu o nabytí státního občanství České republiky převezme na oddělení matrik ÚMČ Praha 2 nebo mu bude zaslána na zastupitelský úřad České republiky poštou, pokud žadatel pobývá v zahraničí (k nabytí státního občanství dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství)

 

Formuláře

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství (žadatel obdrží také na oddělení matrik)
http://m.praha2.cz/file/jYi1/prohlaseni-31.doc

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu státního občanství vyřizuje
Mgr. Miluše Bromová, 1. poschodí – místnost č. 106
tel.: 236 044 123
e-mail: miluse.bromova@praha2.cz

Kateřina Nebeská, 1. poschodí – místnost č. 110
tel.: 236 044 122
e-mail: katerina.nebeska@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích