16. 6. 2018

Nabytí státního občanství ČR v souvislosti s určením otcovství

Zpět

Co je potřeba

 • Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o určení otcovství státního občana České republiky, nebo dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky, za předpokladu, že je občankou jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, anebo má trvalý pobyt na území České republiky.
 • Pokud matka dítěte není státní občankou České republiky, státu Evropské unie ani nemá trvalý pobyt na území České republiky, ani není bezdomovkyní, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky, pokud rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu genetickou zkouškou formou znaleckého posudku podle zákona o znalcích a tlumočnících. Pokud rodiče nechtějí dokládat genetickou zkoušku, mohou požádat o udělení státního občanství dle § 28 zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství
 • Žádost o udělení státního občanství České republiky podle odstavce 1 mohou podat Ministerstvu vnitra zákonní zástupci dítěte nebo opatrovník ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství (v případě, že bylo otcovství určeno ještě před narozením dítěte, ve lhůtě 1 roku ode dne jeho narození)
 • Dotazník k žádosti o nabytí státního občanství České republiky určením otcovství
 • Rodný list dítěte
 • Souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem (je-li prohlášení za dítě činěno pouze jedním z rodičů dítěte). Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže druhý rodič vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před správním orgánem, u něhož je žádost podána. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel
 • Pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (je-li prohlášení za dítě činěno zákonným zástupcem – avšak nikoliv rodičem – nebo opatrovníkem)
 • Uhrazení poplatku za kladné vyřízení žádosti o nabytí státního občanství České republiky (500 Kč)

Postup

 • Žadatel předloží žádost na Ministerstvu vnitra (žádost lze rovněž podat u kteréhokoliv krajského úřadu, přičemž krajský úřad zašle žádost ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího podání Ministerstvu vnitra)
 • Ministerstvo vnitra rozhodne o schválení či zamítnutí žádosti (ve lhůtě 60 dnů od jejího doručení)
 • V případě schválení žádosti vystaví Ministerstvo vnitra listinu o udělení státního občanství České republiky (k nabytí státního občanství dochází dnem převzetí listiny o udělení státního občanství České republiky)
 • Žadatel uhradí poplatek za vyřízení žádosti o nabytí státního občanství České republiky na Ministervtvu vnitra (poplatek se hradí pouze v případě kladného vyřízení žádosti, tj. v případě vydání listiny o udělení státního občanství České republiky)
 • Žadatel může v případě zamítnutí žádosti podat rozklad (odvolání) ministrovi vnitra prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra (do 15 dnů od doručení zamítnutí)
 • Ministr vnitra rozhodne o takto podaném rozkladu (ve lhůtě 120 dnů ode dne podání rozkladu)

Formuláře

Dotazník k žádosti o nabytí státního občanství České republiky určením otcovství
http://m.praha2.cz/file/iYi1/dotaznik-pro-udeleni-dle-28.doc

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor matrik – oddělení matrik
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 1. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–7:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu státního občanství v souvistosti s určením otcovství vyřizuje
Tereza Juklová (A–E), 1. poschodí – místnost č. 109
tel.: 236 044 128
e-mail: tereza.juklova@praha2.cz

Martina Vitvarová (F–I), 1. poschodí – místnost č. 109
tel.: 236 044 131
e-mail: martina.vitvarova@praha2.cz

Lenka Fleglová (J–K), 1. poschodí – místnost č. 109
tel.: 236 044 116
e-mail: lenka.fleglova@praha2.cz

Lucie Dvořáková (L–O), 1. poschodí – místnost č. 112
tel.: 236 044 127
e-mail: lucie.dvorakova@praha2.cz

Aneta Boboková (P–S), 1. poschodí – místnost č. 112
tel.: 236 044 374
e-mail: aneta.bobokova@praha2.cz

Monika Jurášková (Š–Ž), 1. poschodí – místnost č. 113
tel.: 236 044 375
e-mail: monika.juraskova@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy – oddělení státního občanství a matrik
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

tel.: 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství a matrik)
tel.: 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství a matrik)
e-mail: obcanmat@mvcr.cz

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích