Základní zásady pro spolupořádání akcí městskou částí Praha 2

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Zjistěte si stav přepážek

Spolupořadatelství

 • MČ Praha 2 je centrální městskou částí s potenciálem využití veřejného prostoru pro společenské i kulturní akce různého zaměření. Kromě pořádání vlastních aktivit se na ni obracejí různí žadatelé s nabídkou spolupořádání akcí.
 • Městská část Praha 2 je ochotna podílet se na pořádání akcí, které respektují charakter městské části Praha 2 jako orgánu územní samosprávy, nejsou v rozporu s prostředím Prahy 2 jako širšího centra historického města a mají pozitivní dopad na prostředí Prahy 2 a její občany.
 • S ohledem na výše uvedené mohou pořadatelé akcí žádat o spolupořádání konkrétní akce městskou částí Praha 2.
 • Proces vzniku a trvání spolupořadatelství se řídí těmito zásadami:

Zásady

 1. Žádost o spolupořadatelství se podává písemně Úřadu městské části Praha 2. Žádost je adresována: Odboru kanceláře starostky, kultury a krizového řízení (OKSKKŘ) a musí obsahovat vždy alespoň:
  • identifikaci pořadatele akce,
  • datum a místo konání akce,
  • podrobný popis pořádané akce, její základní ideu a charakter, případně program akce, pokud přichází v úvahu, očekávané přínosy akce pro Prahu 2 a její obyvatele,
  • rozpočet akce, finanční plán akce,
  • další subjekty participující na akci, včetně dokumentů toto dokládajících (spolupořadatelé, záštity atp.),
  • nákres rozvržení prostoru, ve kterém bude akce pořádána,
  • odpovědná osoba, která bude po dobu konání akce k dispozici, k jednání, součinnosti a kontrole plnění, včetně kontaktních údajů,
  • výpočet výše místního poplatku, případně výše nájemného (u akcí pořádaných na pozemcích ve správě MČ Praha 2, které by za akci o daném rozsahu byly hrazeny,
  • nabídku podmínek pro MČ Praha 2, za kterých by bylo spolupořadatelství realizováno (formy propagace MČ Praha 2 – program, stánek, logo, reklama; finanční příspěvek atp.).
 2. Vzhledem k průběhu rozhodovacích procesů na straně městské části Praha 2 je třeba žádost podat nejpozději 60 dní před plánovaným zahájením akce. U žádostí podaných po tomto termínu nebude moci být spolupořadatelství zajištěno.
 3. Žádost bude předložena RMČ k rozhodnutí, zda je MČ Praha 2 ochotna danou akci za navržených podmínek spolupořádat.
 4. Bude-li spolupořádání akce odsouhlaseno, součástí usnesení RMČ bude rozhodnutí o uzavření smlouvy, která bude upravovat práva a povinnosti spolupořadatelů ve vztahu ke spolupořádané akci. Teprve uzavřením takové smlouvy se městská část Praha 2 stává spolupořadatelem dané akce.
 5. Smlouva o spolupořadatelství bude vždy obsahovat ujednání v tom smyslu, že žádný ze spolupořadatelů nenese odpovědnost za plnění závazků ostatními spolupořadateli vůči jejich smluvním partnerům ve vztahu k pořádané akci, ani za splnění takových závazků žádným způsobem neručí.
 6. Po proběhnuvší akci je hlavní pořadatel povinen MČ Praha 2 poskytnout nebo zpřístupnit údaje o konané akci (zpráva o realizaci, bilance akce, návštěvnost, vyúčtování atp.). Podrobná úprava bude obsažena ve smlouvě o spolupořadatelství.
 7. Rozhodnutí o tom, zda se MČ Praha 2 stane spolupořadatelem akce, je plně v dispozici RMČ, která je vždy oprávněna rozhodnout o tom, že MČ Praha 2 se spolupořadatelem nestane. Toto platí i v případech, kdy MČ Praha 2 stejnou nebo podobnou akci pořádala nebo spolupořádala v minulosti (minulé ročníky akcí, tematické cykly akcí atp.).

Kontakty

Úřad městské části Praha 2

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt  7:30–12:00, 13:00–16:00
pá 7:30–13:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Odbor kancelář starostky, kultury a krizového řízení / Oddělení kultury

tel.: 236 044 321
email: kultura@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)