2. 7. 2018

Povolení vánočního a velikonočního prodeje

Zpět

Co je potřeba

  • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (vánoční a velikonoční prodej)
  • Okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru (umístění stánků apod.) s uvedením rozměrů
  • Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění
  • Souhlas vlastníka pozemní komunikace nebo nájemní smlouva s vlastníkem pozemní komunikace (většinou Technická správa komunikací hl. m. Prahy)
  • Uhrazení správního poplatku za vydání rozhodnutí

Postup

  • Občan podá žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (vánoční a velikonoční prodej) a další potřebné dokumenty na odbor dopravy a územního rozvoje nebo centrální podatelnu
  • Odbor dopravy a územního rozvoje schválí žádost a vydá povolení k vánočnímu nebo velikonočnímu prodeji (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení)
  • Občan uhradí správní poplatek v hotovosti na odboru dopravy a územního rozvoje, nebo na pokladně ÚMČ Praha 2 v hotovosti či platební kartou
  • V případě zamítnutí žádosti se lze proti rozhodnutí odvolat (do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí)

Formuláře

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (vánoční a velikonoční prodej)
http://urad.praha2.cz/file/m6c1/form-vanoce-velikonoce-2013.pdf

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Renata Hromasová
6. poschodí – místnost č. 608
tel.: 236 044 164
e-mail: renata.hromasova@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Technická správa komunikací hl. m. Prahy – oddělení oblastní správy pro MČ Praha 2
Rejskova 1052/1, Praha 2

Úřední hodiny:
st 8:00–12:00, 13:00–15:00

tel.: 257 015 826, 257 015 914
www.tsk-praha.cz

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb