Povolení stavebního záboru (zařízení staveniště, kontejner, jeřáb...)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (stavební zábory)
 • Okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru s uvedením rozměrů, včetně vymezení průchozího profilu s ohledem na sloupy veřejného osvětlení, uliční stromořadí, dopraní značení a zařízení apod.
 • Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění
 • Kopie stavebního povolení nebo ohlášení, bylo-li k uvedené akci vydáno
 • Souhlas vlastníka pozemní komunikace nebo nájemní smlouva s vlastníkem pozemní komunikace (většinou Technická správa komunikací hl. m. Prahy)
 • Při dlouhodobém zvláštním užívání komunikace vyjádření Technické správy komunikací hl. m. Prahy, oddělení koordinace
 • Souhlas příslušného orgánu Policie České republiky (PČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie 2, oddělení dopravního inženýrství ) – možné zajistit na oddělení dopravy ODÚR (po, st)
 • Stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí dle zvláštních předpisů
 • Žádost Policie České republiky o souhlas se zvláštním užíváním komunikace
 • Uhrazení správního poplatku za vydání rozhodnutí

Postup

 • Občan podá žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (stavební zábory) a další potřebné dokumenty na odbor dopravy a územního rozvoje nebo centrální podatelnu
 • Odbor dopravy a územního rozvoje schválí žádost a vydá povolení ke stavebnímu záboru (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení)
 • Občan uhradí správní poplatek v hotovosti na odboru dopravy a územního rozvoje, nebo na pokladně ÚMČ Praha 2 v hotovosti či platební kartou
 • V případě zamítnutí žádosti se lze proti rozhodnutí odvolat (do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí)

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje 

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt  7:30–12:00, 13:00–16:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu zajišťuje:

Marek Šebestík
6. poschodí – místnost č. 611
tel.: 236 044 169
e-mail: marek.sebestik@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Technická správa komunikací hl. m. Prahy – oddělení oblastní správy pro MČ Praha 2, oddělení koordinace

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel: 257 015 111

Další informace a úřední hodiny: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/kontakty/kontakt

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)