2. 7. 2018

Povolení stavebního záboru (zařízení staveniště, kontejner, jeřáb apod.)

Zpět

Co je potřeba

 • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (stavební zábory)
 • Okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru s uvedením rozměrů, včetně vymezení průchozího profilu s ohledem na sloupy veřejného osvětlení, uliční stromořadí, dopraní značení a zařízení apod.
 • Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění
 • Kopie stavebního povolení nebo ohlášení, bylo-li k uvedené akci vydáno
 • Souhlas vlastníka pozemní komunikace nebo nájemní smlouva s vlastníkem pozemní komunikace (většinou Technická správa komunikací hl. m. Prahy)
 • Při dlouhodobém zvláštním užívání komunikace vyjádření Technické správy komunikací hl. m. Prahy, oddělení koordinace
 • Souhlas příslušného orgánu Policie České republiky (PČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie 2, oddělení dopravního inženýrství ) – možné zajistit na oddělení dopravy ODÚR (po, st)
 • Stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí dle zvláštních předpisů
 • Žádost Policie České republiky o souhlas se zvláštním užíváním komunikace
 • Uhrazení správního poplatku za vydání rozhodnutí

Postup

 • Občan podá žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (stavební zábory) a další potřebné dokumenty na odbor dopravy a územního rozvoje nebo centrální podatelnu
 • Odbor dopravy a územního rozvoje schválí žádost a vydá povolení ke stavebnímu záboru (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení)
 • Občan uhradí správní poplatek v hotovosti na odboru dopravy a územního rozvoje, nebo na pokladně ÚMČ Praha 2 v hotovosti či platební kartou
 • V případě zamítnutí žádosti se lze proti rozhodnutí odvolat (do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí)

Formuláře

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (stavební zábory)
http://urad.praha2.cz/file/Z5d1/form-stavebni-2015.pdf
Žádost Policie České republiky o souhlas se zvláštním užíváním komunikace
http://urad.praha2.cz/file/dbk1/Zadost-o-souhlas-se-zvlastnim-uzivanim-komunikace.pdf

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje 
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Marek Šebestík
6. poschodí – místnost č. 611
tel.: 236 044 169
e-mail: marek.sebestik@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Technická správa komunikací hl. m. Prahy – oddělení oblastní správy pro MČ Praha 2
Rejskova 1052/1, Praha 2

Úřední hodiny:
st 8:00–12:00, 13:00–15:00

tel.: 257 015 826, 257 015 914
www.tsk-praha.cz

Technická správa komunikací hl. m. Prahy – oddělení koordinace
Řásnovka 770/8, Praha 1

Úřední hodiny:
po, st 8:00–11:30, 12:30–15:00

tel.: 257 015 807
www.tsk-praha.cz

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb