2. 7. 2018

Povolení stánkového a předsunutého prodeje

Zpět

Co je potřeba

  • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (stánkový a předsunutý prodej)
  • Okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru (umístění stánků apod.) s uvedením rozměrů
  • Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění
  • Souhlas vlastníka pozemní komunikace nebo nájemní smlouva s vlastníkem pozemní komunikace (většinou Technická správa komunikací hl. m. Prahy)
  • Uhrazení správního poplatku za vydání rozhodnutí

Postup

  • Občan ještě před podáním projedná svou žádost na odbor dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2 a vyžádá si předběžný souhlas pro vlastníka pozemní komunikace
  • Občan podá žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (stánkový a předsunutý prodej) a další potřebné dokumenty na odbor dopravy a územního rozvoje nebo centrální podatelnu
  • Odbor dopravy a územního rozvoje schválí žádost a vydá povolení ke stánkovému nebo předsunutému prodeji (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení)
  • Občan uhradí správní poplatek v hotovosti na odboru dopravy a územního rozvoje, nebo na pokladně ÚMČ Praha 2 v hotovosti či platební kartou
  • V případě zamítnutí žádosti se lze proti rozhodnutí odvolat (do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí)

Formuláře

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (stánkový a předsunutý prodej)
http://urad.praha2.cz/file/l6c1/form-stanky-2013.pdf

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje 
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Renata Hromasová
6. poschodí – místnost č. 608
tel.: 236 044 164
e-mail: renata.hromasova@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Technická správa komunikací hl. m. Prahy – oddělení obchodní
Řásnovka 770/8, Praha 1

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–15:30

www.tsk-praha.cz

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb