2. 7. 2018

Povolení sportovní, kulturní, náboženské, zábavné a podobné akce

Zpět

Co je potřeba

 • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (sportovní, kulturní, náboženské, zábavné a podobné akce)
 • Okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru s uvedením rozměrů a se zakresleným návrhem dopravního značení, pokud je zvláštním užíváním vyvolána jeho potřeba nebo změna značení stávajícího
 • Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění
 • Souhlas vlastníka pozemní komunikace nebo nájemní smlouva s vlastníkem pozemní komunikace (většinou Technická správa komunikací hl. m. Prahy)
 • Žádost Policie České republiky o souhlas se zvláštním užíváním komunikace
 • Žádost Policie České republiky o písemné vyjádření k návrhu místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Uhrazení správního poplatku za vydání rozhodnutí

Postup

 • Občan podá žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (sportovní, kulturní, náboženské, zábavné a podobné akce) a další potřebné dokumenty na odbor dopravy a územního rozvoje nebo centrální podatelnu
 • Odbor dopravy a územního rozvoje schválí žádost a vydá povolení k uskutečnění sportovní, kulturní, náboženské, zábavné a podobné akce (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení)
 • Občan uhradí správní poplatek v hotovosti na odboru dopravy a územního rozvoje, nebo na pokladně ÚMČ Praha 2 v hotovosti či platební kartou
 • V případě zamítnutí žádosti se lze proti rozhodnutí odvolat (do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí)

Formuláře

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (sportovní, kulturní, náboženské, zábavné a podobné akce)
http://urad.praha2.cz/file/n6c1/form-kultura-2015.pdf
Žádost Policie České republiky o souhlas se zvláštním užíváním komunikace
http://urad.praha2.cz/file/dbk1/Zadost-o-souhlas-se-zvlastnim-uzivanim-komunikace.pdf

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje 
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Renata Hromasová
6. poschodí – místnost č. 608
tel.: 236 044 164
e-mail: renata.hromasova@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Technická správa komunikací hl. m. Prahy – oddělení obchodní
Řásnovka 770/8, Praha 1

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–15:30

www.tsk-praha.cz

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb