2. 7. 2018

Povolení restaurační předzahrádky

Zpět

Co je potřeba

 • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (restaurační předzahrádky)
 • Okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru s uvedením rozměrů, včetně vymezení průchozího profilu s ohledem na sloupy veřejného osvětlení, uliční stromořadí, dopravní značení a zařízení apod.
 • Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění
 • Kopie kolaudačního rozhodnutí u nově vzniklé provozovny
 • Souhlas vlastníka pozemní komunikace nebo nájemní smlouva s vlastníkem pozemní komunikace (většinou Technická správa komunikací hl. m. Prahy)
 • Závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy
 • Uhrazení správního poplatku za vydání rozhodnutí

Postup

 • Občan ještě před podáním projedná svou žádost na odboru dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2 a vyžádá si předběžný souhlas pro vlastníka pozemní komunikace
 • Občan podá žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (restaurační předzahrádky) a další potřebné dokumenty na odbor dopravy a územního rozvoje nebo centrální podatelnu
 • Odbor dopravy a územního rozvoje schválí žádost a vydá povolení ke zřízení restaurační předzahrádky (obvykle do 30 dnů od zahájení řízení)
 • Občan uhradí správní poplatek v hotovosti na odboru dopravy a územního rozvoje, nebo na pokladně ÚMČ Praha 2 v hotovosti či platební kartou
 • V případě zamítnutí žádosti se lze proti rozhodnutí odvolat (do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí)

Formuláře

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (restaurační předzahrádky)
http://urad.praha2.cz/file/had1/from-predzahradky-2013.pdf

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje 
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova – 6. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Renata Hromasová
6. poschodí – místnost č. 608
tel.: 236 044 164
e-mail: renata.hromasova@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Řásnovka 770/8, Praha 1

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:00

Agendu předzahrádek vyřizuje
Romana Sahulová, místnost č. 03
tel.: 257 015 466

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb