Správa nemovitostí Praha 2

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Hlavní činnosti

 • Využívání majetku účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti
 • Správa majetku, kontrola hospodaření s tímto majetkem a provádění evidence tohoto majetku
 • Ochrana majetku před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím; nakládání s majetkem způsoby a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy, nestanoví-li zákon o hl. m. Praze jinak,
 • Zajišťování oprav a běžné údržby
 • Ochrana majetku před neoprávněnými zásahy a včasné uplatňování práva na náhradu škody a práva na vydání bezdůvodného obohacení
 • Zajišťování servisu pro MČ P2 v oblasti pronájmu bytových a nebytových prostor a pozemků
 • Trvalé sledování, zda dlužníci plní řádně a včas své závazky a zabezpečení, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících
 • Při hospodaření s majetkem a s prostředky z rozpočtu MČ Praha 2 se řídit zvláštním právním předpisem

Webové stránky

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
 • Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
 • Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a spol. přípravu vody pro dům
 • Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Kontakty

Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

Sokolská 1869/18, Praha 2, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 049 58 268

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 220 388 900 (telefonní ústředna)
e-mail: snp2@snp2.cz

– ekonomická správa: predpis@snp2.cz
– technici: nemovitosti@snp2.cz
– domy SVJ: svj@snp2.cz
– účetní a daňová správa: fakturace@snp2.cz
– ostatní: snp2@snp2.cz
– GDPR: gdpr@snp2.cz

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)