Pronájem bytu (zdravotně postižení)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žadatel či alespoň jeden příslušník společné domácností má trvalý pobyt na území MČ Praha 2 minimálně po dobu 5 let.
 • Žadatel, popř. člen jeho domácnosti, je držitelem průkazu ZTP/P, ZTP nebo potvrzení o invaliditě III. stupně.
 • Žadatel nebo člen domácnosti, který je držitelem průkazu ZTP/P, ZTP nebo potvrzení o invaliditě III. stupně, musí být občanem EU.
 • Doložení prohlášení žadatele (a případně všech dalších členů společné domácnosti), že není vlastníkem ani spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, ani nemá právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu, vyjma případů, kdy toto vlastnické nebo jiné právo není způsobilé uspokojit bytovou potřebu žadatele. 
 • Žadatel a ostatní členové domácnosti nesmí mít v součtu příjmy převyšující částku danou v tabulce. Do celkové výše příjmů se nezapočítávají dávky sociálních systémů spojené s bydlením (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení).
 • Doložení dokumentů prokazujících užívací právo ke stávajícímu obydlí žadatele (nájemní či podnájemní smlouva, evidenční list, pokud jím nájemce disponuje, atp.).
 • Doložení dokumentů prokazujících řádné plnění povinností ve vztahu ke stávajícímu obydlí žadatele (potvrzení pronajímatele o řádných úhradách nájemného, výpis z účtu prokazující řádné placení plateb za užívání stávajícího obydlí atp.).

Podrobnější informace v Pravidlech pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2:

Postup

 • Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři.
 • Součástí žádosti jsou rovněž přílohy (jejich seznam je na formuláři uveden): průkaz ZTP/P nebo ZTP nebo potvrzení o invaliditě III. stupně, důchodový výměr (příp. důchodové výměry), potvrzení o výši příjmů, nájemní smlouva, evidenční list, příslušná vyjádření stávajícího pronajímatele.
 • Bytové oddělení doručenou žádost o byt zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 15 dnů dokumenty nedoplní, bude o odmítnutí žádosti informován pověřeným zástupcem MČ Praha 2 pro oblast bytovou
 • Pokud nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žádost postoupena k projednání bytové komisi RMČ, která kladná doporučení postoupí bytovému oddělení; záporná a nerozhodnutá k projednání RMČ.
 • Bytové oddělení vyhledá schválenému žadateli vhodný byt. (Možné jsou maximálně tři nabídky, které v rámci možností odpovídají požadavkům žadatele a jsou rovněž přiměřené jeho zdravotnímu stavu.) Při odmítnutí třetího nabídnutého bytu bude žadatel vyřazen z evidence schválených žadatelů o nájem bytu. O vyřazení rozhodne pověřený zástupce MČ Praha 2 pro oblast bytovou. Opakované podání žádosti je v tomto případě možno nejdříve po uplynutí 3 let ode dne vyřazení z evidence.  
 • Když bude nabízený byt žadateli vyhovovat, rozhodne RMČ Praha 2 o uzavření nájemní smlouvy k bytu.

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor majetku a investic – oddělení bytové

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 5. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7:30–12:00, 13:00–16:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu sociálních obecních bytů vyřizuje

Blanka Machová, 5. poschodí – místnost č. 524
tel.: 236 044 350
e-mail: blanka.machova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)