Pronájem bytu (výměna bytu s obcí)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Občanský průkaz
 • Nájemní smlouva včetně Dodatků k nájemní smlouvě
 • Vyplněná žádost – výměna bytu s obcí

Pravidla

Za 1 byt menších rozměrů
Tato výměna slouží k tomu, aby žadatelům bylo umožněno snížit náklady na bydlení s ohledem na jejich životní situaci

 • upřednostňovány jsou žádosti občanů v důchodovém věku a zdravotně postižených a z finančních důvodů
 • jedná se o nájemce, který nemá vůči MČ Praha 2 dluh na nájemném nebo souhlasí se splátkovým kalendářem či exekutorským zápisem,
 • uvolňovaný byt musí být v dobrém stavu, případně provedené stavební úpravy musí být nájemcem řádně zkolaudovány, v opačném případě odstraněny,
 • nájemce uzavře Dohodu o ukončení nájmu ke stávajícímu bytu.

Za 1 byt větších rozměrů
Žádosti bude vyhověno a vhodný byt bude vyhledán jen v závažných a odůvodněných případech

Obecné podmínky vyhovění žádosti:

 • jedná se o nájemce, který nemá vůči MČ Praha 2 dluh na nájemném
 • žadatel musí mít trvalý pobyt na Praze 2 minimálně 5 let (jedná –li se o manžele, pak alespoň jeden z nich),
 • uvolňovaný byt musí být v dobrém stavu, případně provedené stavební úpravy musí být nájemcem řádně zkolaudovány, v opačném případě odstraněny,
 • nájemce uzavře Dohodu o ukončení nájmu ke stávajícímu bytu
 • dle Katastru nemovitostí nájemce nemá vlastnit nemovitost určenou k bydlení

Nájemné bude stanoveno:

 • součtem stávajícího nájemného odpovídajícího ploše uvolňovaného bytu a částky vypočtené násobkem získané plochy navíc oproti uvolňovanému bytu a základního nájemného stanoveného Radou MČ Praha 2 pro příslušný kalendářní rok
 • Pozn.: celkovou plochou bytu se rozumí započitatelná plocha bytu pro výpočet nájemného
  Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou, pakliže měl nájemce k uvolňovanému bytu uzavřenou nájemní smlouvu rovněž na dobu neurčitou. V opačném případě je nájemní smlouva uzavírána na stejnou dobu, která byla uvedena v nájemní smlouvě k uvolňovanému bytu
 • Změna pravidel schválena usnesením RMČ č. 376 dne 11.5.2015

Postup

 • Žadatel podá žádost o výměnu bytu s obcí potvrzenou správní firmou na centrální podatelnu
 • Bytové oddělení vyzve žadatele k osobnímu jednání
 • Po zpracování postoupí k projednání bytové komisi a následně RMČ . Po schválení orgány MČ Praha 2 vyhledá občanovi vhodný byt (možné jsou maximálně tři nabídky)
 • Jestliže žadatel odmítne všechny tři nabídnuté byty, bude vyřazen z evidence žadatelů o výměnu bytu s obcí
 • Jestliže občan přijme nabídku jednoho z nabízených bytů, bude dán návrh na uzavření nájemní smlouvy do bytové komise a následně na schválení do RMČ Praha 2

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor majetku a investic – oddělení bytové

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 5. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30
út, čt 7:30–12:00, 13:00–16:00

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu výměn obecních bytů vyřizuje

Pavla Javůrková, 5. poschodí – místnost č. 525
tel.: 236 044 329
e-mail: pavla.javurkova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)