Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Občanský průkaz
 • Přihláška do veřejné soutěže o nájem bytů za smluvní nájemné – aukce
 • Registrace žadatele na registrační listině
 • Doklad o složení kauce v požadované výši

Podrobnější informace v Pravidlech veřejné soutěže o nájem obecních bytů:

Postup

 • ÚMČ Praha 2 zveřejní konání soutěže a další informace na úřední desce (na vývěsce městské části a také v elektronické podobě na webových stránkách www.praha2.cz)
 • V případě zájmu o účast v soutěži je třeba:
  • na místě konání soutěže se identifikovat a zaregistovat na registrační listině
  • doložit doklad o složení kauce v požadované výši, tj. 30 000 Kč na jeden soutěžní den (pro účast v dalším soutěžním dnu musí účastník vždy složit kauci novou), přičemž nájemce, kterému byl byt pronajat ve smyslu čl. 3 a 5 Pravidel sociální bytové politiky MČ Praha 2, skládá kauci pouze ve výši 1 000 Kč. Kauce se pro tyto účely skládá (viz. pravidla):
   • a) na pokladně ÚMČ Praha 2 1 hodinu před začátkem aukce. Pří složení kauce účastník obdrží potvrzení o složení kauce pro účely registrace.
   • b) bezhotovostním převodem na bankovní účet MČ Praha 2 tak, aby platba byla připsána na bankovní účet MČ Praha 2 nejpozději 5 dní před konáním aukce.
  • předložit vyplněnou přihlášku do veřejné soutěže
 • Soutěž se koná ve stanoveném termínu (zpravidla v zasedací místnosti úřadu za účasti členů komise pro organizaci soutěže, kterou jmenuje starosta MČ Praha 2 nebo jeho zástupce)
 • Soutěž začíná licitováním (některý účastník aukce je ochoten nabídnout vyvolávací cenu měsíčního nájemného) a každým příhozem se zvyšuje měsíční nájemné o nabídnutou částku, nejméně však o 300 Kč)
 • Soutěž je ukončena na nejvyšší nabídnuté ceně
 • Vítěz aukce je před projednáním výsledků soutěže v RMČ Praha 2 povinen dostavit se do 5 dnů na bytové oddělení odboru majetku a investic ÚMČ Praha 2, doložit výpis z Centrální evidence exekucí (vydává Česká pošta) ne starší 30 dní a prokázat přesvědčivým způsobem schopnost hradit vysoutěžené nájemné
 • ÚMČ Praha 2 zašle vítězi aukce vyrozumění o výsledku soutěže neprodleně po projednání v RMČ Praha 2
 • Vítěz aukce je povinen před uzavřením nájemní smlouvy složit do pokladny ÚMČ Praha 2 částku rovnající se jednonásobku nabídnutého nájemného, jako jistiny k zajištění nároku pronajímatele vůči nájemci v případě nedodržení smluvních ujednání
 • Vítěz aukce musí do 30 dnů ode dne doručení „Vyrozumění o výsledku soutěže“ schváleného Radou MČ Praha 2, uzavřít nájemní smlouvu zároveň s notářským zápisem s doložkou přímé vykonatelnosti nájemcovy povinnosti pronajatý byt vyklidit a předat pronajímateli ke dni skončení nájemního vztahu (do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o výsledku soutěže). Kauce propadá vítězi aukce, který se rozhodne od podpisu nájemní smlouvy odstoupit

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor majetku a investic – oddělení bytové

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 5. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu bytů za smluvní nájemné (tzv. aukce) vyřizuje

Jana Závorková, 5. poschodí – místnost č. 524
tel.: 236 044 359
e-mail: jana.zavorkova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)