Pronájem bytu (sociálně potřební)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žádost o byt pro sociálně potřebné občany
 • Občanský průkaz
 • Trvalý pobyt žadatele na území MČ Praha 2 minimálně po dobu 10 let
 • Občanství EU
 • Žadatel čerpá pro řešení své situace veškerou možnou podporu přímo od státu
 • Žadatel ani člen jeho domácnosti nemá vlastnické či spoluvlastnické právo, nebo právo odpovídající věcnému břemeni k užívání bytu nebo domu
 • Žadatel ani člen jeho domácnosti není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku
 • Je prokázána ztížená sociální situace žadatele a členů jeho domácnosti vyjádřená čistými příjmy, přičemž do celkové výše těchto příjmů se nezapočítávají dávky sociálních systémů spojené s bydlením jako příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, ale zároveň se za tyto příjmy považují i dávky sociálních systémů jako přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, měsíčně vyplácené dávky pěstounské péče, podpora v nezaměstnanosti a příspěvek na živobytí

Podrobnější informace je možné nalézt v Pravidlech pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2:

Postup

 • Občan předloží žádost o byt a další potřebné dokumenty na oddělení sociálních služeb nebo centrální podatelně
 • Oddělení sociálních služeb žádost zaeviduje, a pokud nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve občana k jejich doplnění (ve lhůtě do 15 dnů)
 • Pokud občan ve lhůtě 15 dnů dokumenty nedoplní nebo nesplní vstupní kritéria, bude žádost odmítnuta a občan bude o odmítnutí informován
 • Oddělení sociálních služeb postoupí přijatou žádost bytovému oddělení, které ji předloží k projednání bytové komisi RMČ
 • Bytová komise RMČ postoupí kladná doporučení opět bytovému oddělení, záporná a nerozhodnutá pak k projednání RMČ
 • Bytové oddělení vyhledá občanovi vhodný byt
 • Pokud občan odmítne nabídnutý byt, bude vyřazen z evidence žadatelů o nájem bytu (o vyřazení rozhodne pověřený zástupce MČ Praha 2 pro oblast bytovou, přičemž opakované podání žádosti je v tomto případě možné nejdříve po uplynutí čtyř let ode dne vyřazení z evidence)
 • Pokud občan přijme nabídnutý byt, RMČ Praha 2 rozhodne o uzavření nájemní smlouvy k bytu se statutem „byt pro sociálně potřebné“

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, humanitní odbor – oddělení sociálních služeb, odbor majetku a investic – oddělení bytové

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 2. a 5. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu bytů pro sociálně potřebné občany (za oddělení sociálních služeb) vyřizuje

Bc. Radka Čeganová Stejskalová, DiS., 2. poschodí – místnost č. 210
tel.: 236 044 340
e-mail: radka.ceganova@praha2.cz

Agendu bytů pro sociálně potřebné občany (za oddělení bytové) vyřizuje

Blanka Machová, 5. poschodí – místnost č. 524
tel.: 236 044 350
e-mail: blanka.machova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)