Pronájem bytu (sociálně potřební)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Trvalý pobyt žadatele na území MČ Praha 2 minimálně po dobu 10 let.
 • Žadatel musí být občanem EU.
 • Žadatel uplatnil pro řešení své nepříznivé sociální situace veškeré možné kroky pro zajištění nárokové podpory poskytované státem.
 • Žadatel ani člen jeho domácnosti není vlastníkem ani spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, ani nemá právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu, vyjma případů, kdy toto vlastnické nebo jiné právo není způsobilé uspokojit bytovou potřebu žadatele.
 • Je prokázána ztížená sociální situace žadatele a členů jeho domácnosti vyjádřená čistými příjmy.
 • Za příjem se považují i dávky sociálních systémů:
  1. přídavek na dítě,
  2. rodičovský příspěvek,
  3. měsíčně vyplácené dávky pěstounské péče,
  4. podpora v nezaměstnanosti,
  5. příspěvek na živobytí,
  6. zaopatřovací příspěvky.

Podrobnější informace je možné nalézt v Pravidlech pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2:

Postup

 • Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři, včetně všech požadovaných příloh (jejich seznam je na formuláři uveden). Žadatel a členové jeho domácnosti doloží:
  1. výše příjmů v aktuálním a pěti předcházejících měsících
  2. prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů
  3. potvrzení o uplatněných žádostech a přiznaných dávkách sociálních systémů
  4. uplatnění zákonného nároku na výživné, resp. příspěvek na výživu
  5. majetkové přiznání – prohlášení o vlastnictví movitého a nemovitého majetku
  6. čestné prohlášení o dluzích
  7. doklady prokazující závažnost sociální, eventuálně zdravotně sociální situace
  8. dokumenty prokazující užívací právo ke stávajícímu obydlí žadatele (nájemní či podnájemní smlouva, evidenční list atp.)
  9. dokumenty prokazující řádné plnění povinností ve vztahu ke stávajícímu obydlí žadatele (potvrzení pronajímatele o řádných úhradách nájemného, výpis z účtu prokazující řádné placení plateb za užívání stávajícího obydlí atp.) nebo doklady prokazující existenci a výši dluhů na těchto platbách.
 • Humanitní odbor doručenou žádost o byt zaeviduje, zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 15 dnů dokumenty nedoplní, bude o odmítnutí žádosti informován pověřeným zástupcem MČ Praha 2 pro oblast sociální.
 • Pokud nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žádost postoupena bytovému oddělení, které ji zpracuje a předloží bytové komisi RMČ. Komise kladná doporučení postoupí bytovému oddělení; záporná a nerozhodnutá k projednání RMČ.
 • Bytové oddělení vyhledá schválenému žadateli vhodný byt. Při odmítnutí nabídnutého bytu bude žadatel vyřazen z evidence schválených žadatelů o nájem bytu. O vyřazení rozhodne formou dopisu pověřený zástupce MČ Praha 2 pro oblast bytovou. Opakované podání žádosti je v tomto případě možné nejdříve po uplynutí 3 let ode dne vyřazení z evidence.  
 • Pokud o nabízený byt žadatel projeví zájem, rozhodne RMČ Praha 2 o uzavření nájemní smlouvy k bytu.
 • Pokud bude žádost odmítnuta pro nedoložení požadovaných dokumentů nebo zamítnuta RMČ (např. pro nesplnění vstupních kritérií), je opakované podání žádosti možné nejdříve po uplynutí 12 měsíců, vyjma případů, kdy dojde k podstatné změně sociálně bytové situace žadatele.

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, humanitní odbor – oddělení sociálních služeb, odbor majetku a investic – oddělení bytové

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 2. a 5. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu bytů pro sociálně potřebné občany (za oddělení sociálních služeb) vyřizuje

Bc. Radka Čeganová Stejskalová, DiS., 2. poschodí – místnost č. 210
tel.: 236 044 340
e-mail: radka.ceganova@praha2.cz

Agendu bytů pro sociálně potřebné občany (za oddělení bytové) vyřizuje

Blanka Machová, 5. poschodí – místnost č. 524
tel.: 236 044 350
e-mail: blanka.machova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)