Pronájem bytu (mladé rodiny)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Žadatelé musí být v manželství, nebo nesezdaný pár s nezletilým dítětem
 • Žádný z partnerů nesmí být v době podání žádosti starší 35 let (včetně)
 • Alespoň jeden z partnerů musí mít občanství ČR
 • Jeden z partnerů musí mít trvalý pobyt na území MČ Praha 2 minimálně po dobu 3 let nebo prokáže jinou formu vazby na MČ Praha 2
 • Oba partneři musí prokázat, že jim nesvědčí žádné vlastnické právo k jinému objektu určenému k bydlení
 • Příjem obou partnerů nesmí dohromady přesahovat 1,3násobek průměrné mzdy v hl. městě Praze
 • Do celkové výše příjmů se nezapočítávají dávky sociálních systémů spojené s bydlením (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení)

Podrobnější informace v Pravidlech pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2:

Postup

 • Občan vyplní žádost na předepsaném formuláři „žádost o byt pro mladé rodiny“ a další potřebné dokumenty (jejichž seznam je uveden také v žádosti) a předá ji na centrální podatelnu
 • Bytové oddělení žádost zkontroluje a pokud nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve občana k jejich doplnění (ve lhůtě do 15 dnů)
 • Pokud občan ve lhůtě 15 dnů dokumenty nedoplní nebo nesplní vstupní kritéria, bude o odmítnutí žádosti informován pověřeným zástupcem MČ Praha 2 pro oblast bytovou
 • Pokud nedojde k odmítnutí žádosti, bytové oddělení ji přijme a postoupí ji k projednání bytové komisi RMČ, která kladná doporučení postoupí zpět bytovému oddělení (záporná a nerozhodnutá k projednání RMČ)
 • Bytové oddělení vyhledá schválenému uchazeči vhodný byt (možné jsou maximálně tři nabídky, které v rámci možností odpovídají požadavkům žadatele a jsou rovněž přiměřené jeho zdravotnímu stavu)
 • Jestliže občan odmítne všechny tři nabídnuté byty, bude vyřazen z evidence schválených uchazečů o nájem bytu (o vyřazení rozhodne pověřený zástupce MČ Praha 2, přičemž opakované podání žádosti je v tomto případě možné nejdříve po uplynutí 3 let ode dne vyřazení z evidence)
 • Jestliže občan přijme nabídku jednoho z nabízených bytů, RMČ Praha 2 rozhodne o uzavření nájemní smlouvy k bytu se statutem „Byt pro mladé rodiny“

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor majetku a investic – oddělení bytové

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 5. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu sociálních obecních bytů vyřizuje

Blanka Machová, 5. poschodí – místnost č. 524
tel.: 236 044 350
e-mail: blanka.machova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)