Pronájem bytu (mladé rodiny)

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Alespoň jeden z dvojice musí mít trvalý pobyt na území MČ Praha 2 minimálně po dobu 5 let.
 • Žadatel musí být občanem EU.
 • Žádný z dvojice nesmí být v době podání žádosti starší 40 let (včetně).
 • Žádný z dvojice nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení a nesmí mít právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu, vyjma případů, kdy toto vlastnické nebo jiné právo není způsobilé uspokojit bytovou potřebu žadatele.
 • Celková výše čistých příjmů osob ve společné domácnosti nepřesahuje 5násobek součtu životního minima pro jednotlivé osoby žijící ve společné domácnosti (životní minimum se započítává za nejvýše 4 osoby, i pokud by jich ve společné domácnosti žilo více).
 • Do celkové výše příjmů se nezapočítávají dávky sociálních systémů spojené s bydlením (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení).

Podrobnější informace v Pravidlech pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2:

Postup

 • Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři, včetně všech požadovaných příloh (jejich seznam je na formuláři uveden).
 • Bytové oddělení doručenou žádost o byt zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění.
 • Jestliže žadatel ve lhůtě 15 dnů dokumenty nedoplní, bude o odmítnutí žádosti informován pověřeným zástupcem MČ Praha 2 pro oblast bytovou
 • Když nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žádost postoupena k projednání bytové komisi RMČ, která kladná doporučení postoupí bytovému oddělení; záporná a nerozhodnutá k projednání RMČ.
 • Bytové oddělení vyhledá schválenému žadateli vhodný byt (možné jsou maximálně tři nabídky, které v rámci možností odpovídají požadavkům žadatele a jsou rovněž přiměřené jeho zdravotnímu stavu).
 • Při odmítnutí třetího nabídnutého bytu bude žadatel vyřazen z evidence schválených žadatelů o nájem bytu. O vyřazení rozhodne pověřený zástupce MČ Praha 2 pro oblast bytovou. Opakované podání žádosti je v tomto případě možné nejdříve po uplynutí 3 let ode dne vyřazení z evidence.  
 • Jestliže bude nabízený byt žadateli vyhovovat, rozhodne RMČ Praha 2 o uzavření nájemní smlouvy k bytu.

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor majetku a investic – oddělení bytové

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 5. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu sociálních obecních bytů vyřizuje

Blanka Machová, 5. poschodí – místnost č. 524
tel.: 236 044 350
e-mail: blanka.machova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)